background
CINEMA >> กลยุทธ์การตลาด โรงภาพยนตร์
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด โรงภาพยนตร์
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน  ปี 2560-2566 1
 Market Summary 
     – ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor : KSF)
9
     – วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST)
9
        P – Politic / Legal
        E – Economic
        S – Social
        T – Technology
 มูลค่าตลาด ปี 2561-2565 15
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2561-2565 15
 แนวโน้ม 17
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
โรงภาพยนตร์  คลิ๊ก 18
17/07/66
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โรงภาพยนตร์

วิเคราะห์ธุรกิจโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์ตลาดโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์โรงภาพยนตร์ วิเคราะห์swotโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์stpโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์5forcesโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์KSFโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์PESTโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโรงภาพยนตร์ หนังสือข้อมูลการตลาดโรงภาพยนตร์ หนังสือกลยุทธ์การตลาดโรงภาพยนตร์ หนังสือวิเคราะห์การตลาดโรงภาพยนตร์ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงภาพยนตร์ มูลค่าตลาดโรงภาพยนตร์ ส่วนแบ่งตลาดโรงภาพยนตร์ สถานการณ์การแข่งขันตลาดโรงภาพยนตร์ แนวโน้มตลาดโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSโรงภาพยนตร์ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาโรงภาพยนตร์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดโรงภาพยนตร์ กรณีศึกษาธุรกิจโรงภาพยนตร์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ พฤติกรรมการบริโภคโรงภาพยนตร์ กลุ่มเป้าหมายโรงภาพยนตร์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโรงภาพยนตร์ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดโรงภาพยนตร์ กลยุทธ์โรงภาพยนตร์ จุดเด่นของโรงภาพยนตร์ จุดอ่อนของโรงภาพยนตร์ 4Pโรงภาพยนตร์ ยอดขายโรงภาพยนตร์

วิเคราะห์ธุรกิจโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์ตลาดโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์โรงภาพยนตร์ วิเคราะห์swotโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์stpโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์5forcesโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์KSFโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์PESTโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโรงภาพยนตร์ โฆษณาโรงภาพยนตร์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดโรงภาพยนตร์ กรณีศึกษาธุรกิจโรงภาพยนตร์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ พฤติกรรมการบริโภคโรงภาพยนตร์ กลุ่มเป้าหมายโรงภาพยนตร์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโรงภาพยนตร์ FiveForceModelโรงภาพยนตร์

พฤติกรรมความถี่ในการตีตั๋วเข้าชมภาพยนตร์

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส, อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, อาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสียงและการเข้าชมภาพยนตร์ของเยาวชนไทย

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 19-22 ปีระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2558 จำนวน 1,162 คนสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.77 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.23 เป็นเพศชาย ด้านการศึกษาร้อยละ 32.79 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในด้านพฤติกรรมการไปรับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 35.71 ไปรับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์โดยเฉลี่ยเดือนละครั้ง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.71 ระบุว่าไปรับชมโดยเฉลี่ย 2 ถึง 3 สัปดาห์ต่อครั้ง ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.16 ไปรับชมโดยเฉลี่ย 2 ถึง 3 เดือนครั้ง และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.97 ระบุว่าตนเองไปรับชมโดยเฉลี่ย 4 ถึง 6 เดือนต่อครั้งหรือต่ำกว่า โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.45 ที่ระบุว่าตนเองไปรับชมสัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมไปรับชม-ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์กับเพื่อนๆ บ่อยที่สุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.31 รองลงมาประมาณเกือบหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 24.18 นิยมไปรับชมกับแฟน/คนรักบ่อยที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.87 นิยมไปรับชมกับครอบครัว/ญาติพี่น้อง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.28 ไปรับชมกับบุคคลอื่นๆ โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.36 นิยมไปรับชมคนเดียว และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) กับวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์/นักขัตฤกษ์) กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.74 ระบุว่าตนเองนิยมไปรับชมในวันหยุดมากกว่า ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.57 นิยมไปรับชมในวันธรรมดามากกว่า ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.69 นิยมไปรับชมเท่าๆ กัน

การใช้โทรศัพท์ในโรงภาพยนตร์

ในด้านพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในโรงภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.67 ยอมรับว่าตนเองเคยพูดคุยโทรศัพท์ขณะรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์บ้างบางครั้ง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.14 ระบุว่าไม่เคยเลย โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.19 ยอมรับว่าเคยพูดคุยเป็นประจำ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างประมาณสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 66.44 ยอมรับว่าตนเองรู้สึกกลัวผู้อื่นจะรู้สึกรำคาญขณะที่ตนพูดคุยโทรศัพท์ในโรงภาพยนตร์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.55 ไม่รู้สึกกลัว ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.01 ไม่แน่ใจ ในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48.02 ระบุว่าตนเองเคยพบเห็นผู้ที่พูดคุยโทรศัพท์ขณะรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์บ้างเป็นบางครั้ง ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างถึงเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 32.96 ระบุว่าเคยพบเห็นเป็นประจำ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.02 ไม่แน่ใจ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างประมาณสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 67.38 ยอมรับว่าตนเองรู้สึกรำคาญผู้ที่พูดคุยโทรศัพท์ขณะรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.97 ไม่รู้สึกรำคาญ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.65 ไม่แน่ใจ

ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในโรงภาพยนตร์นั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.52 มีความคิดเห็นว่าการพูดคุยโทรศัพท์ในโรงภาพยนตร์ถือเป็นการรบกวนการรับชมภาพยนตร์ของผู้อื่นมาก ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.6 มีความคิดเห็นว่าถือเป็นการรบกวนบ้าง โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 12.22 ระบุว่าไม่ถือเป็นการรบกวน ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.66 ไม่แน่ใจ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.57 มีความคิดเห็นว่าโฆษณารณรงค์การงดใช้โทรศัพท์ขณะรับชมภาพยนตร์ที่นำเสนอก่อนฉายภาพยนตร์มีส่วนกระตุ้นให้ตนเองไม่ใช้โทรศัพท์ขณะรับชมภาพยนตร์ได้ แต่อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 32.96 ยอมรับว่าไม่มีส่วน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 76.68 ระบุว่าตนเองไม่เห็นด้วยหากจะมีการบังคับให้ผู้ชมฝากโทรศัพท์ไว้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ก่อนเข้าชมภาพยนตร์ และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.39 ระบุว่าตนเองเห็นด้วยหากจะมีการเชิญให้ผู้ที่พูดคุยโทรศัพท์ในโรงภาพยนตร์ออกจากโรงภาพยนตร์ทันทีแทนการตักเตือนก่อน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โรงภาพยนตร์

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด