background
SHAMPOO >> กลยุทธ์การตลาด แชมพูซันซิล
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดแชมพูซันซิล
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร 1
 Brand Analysis  2
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 4
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน  6-8
     – 5 Forces Model 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ซันซิล คลิ๊ก 8
31/05/65
450
กลยุทธ์การตลาด แชมพูซันซิล

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

 
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS