background
FUEL - ENERGY >> กลยุทธ์การตลาด ปั๊มน้ำมันเชลล์
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2563-2565
2
 Brand Analysis  3
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 5-6
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ปั๊มเชลล์ คลิ๊ก 6
08/11/65
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันเชลล์

วิเคราะห์ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์สถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์swotสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์stpสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์5forcesสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์KSFสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์PESTสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ หนังสือข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ หนังสือกลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ หนังสือวิเคราะห์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ มูลค่าตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ส่วนแบ่งตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ สถานการณ์การแข่งขันตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ แนวโน้มตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาสถานีบริการน้ำมันเชลล์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชลล์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเชลล์ พฤติกรรมการบริโภคสถานีบริการน้ำมันเชลล์ กลุ่มเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ กลยุทธ์สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จุดเด่นของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ จุดอ่อนของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ 4Pสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ยอดขายสถานีบริการน้ำมันเชลล์

วิเคราะห์ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์สถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์swotสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์stpสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์5forcesสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์KSFสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์PESTสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ โฆษณาสถานีบริการน้ำมันเชลล์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชลล์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเชลล์ พฤติกรรมการบริโภคสถานีบริการน้ำมันเชลล์ กลุ่มเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ FiveForceModelสถานีบริการน้ำมันเชลล์

วิเคราะห์swotปั๊มน้ำมันเชลล์

วิเคราะห์ธุรกิจปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์swotปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์stpปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์5forcesปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์KSFปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์PESTปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ หนังสือข้อมูลการตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ หนังสือกลยุทธ์การตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ หนังสือวิเคราะห์การตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ มูลค่าตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ ส่วนแบ่งตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ สถานการณ์การแข่งขันตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ แนวโน้มตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSปั๊มน้ำมันเชลล์ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาปั๊มน้ำมันเชลล์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ กรณีศึกษาธุรกิจปั๊มน้ำมันเชลล์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันเชลล์ พฤติกรรมการบริโภคปั๊มน้ำมันเชลล์ กลุ่มเป้าหมายปั๊มน้ำมันเชลล์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปั๊มน้ำมันเชลล์ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ กลยุทธ์ปั๊มน้ำมันเชลล์ จุดเด่นของปั๊มน้ำมันเชลล์ จุดอ่อนของปั๊มน้ำมันเชลล์ 4Pปั๊มน้ำมันเชลล์ ยอดขายปั๊มน้ำมันเชลล์

วิเคราะห์ธุรกิจปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์swotปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์stpปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์5forcesปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์KSFปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์PESTปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ โฆษณาปั๊มน้ำมันเชลล์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดปั๊มน้ำมันเชลล์ กรณีศึกษาธุรกิจปั๊มน้ำมันเชลล์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันเชลล์ พฤติกรรมการบริโภคปั๊มน้ำมันเชลล์ กลุ่มเป้าหมายปั๊มน้ำมันเชลล์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปั๊มน้ำมันเชลล์ FiveForceModelปั๊มน้ำมันเชลล์

จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์

เปิดตัวจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้ แบรนด์ Shell Recharge ซึ่งเป็นจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระแสตรง ควิกชาร์จแห่งแรกสำหรับเชลล์ในประเทศไทย ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์บนถนนกาญจนาภิเษก ทั้งนี้ เป็นการผนึกความเชี่ยวชาญของเชลล์ ผู้นำในธุรกิจพลังงานและบีเอ็มดับเบิลยู ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก สนับสนุนการพัฒนาระบบ E-mobility ในไทย เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านพลังงานและรองรับความต้องการการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศ จุดบริการใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าของเชลล์สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าระหว่างเดินทางได้ที่สถานีบริการน้ำมันแฟลกชิปของเชลล์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลมาสู่พลังงานทางเลือกที่สะอาดและลดการปล่อยคาร์บอนมากขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรายหลักของโลก แต่การพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ๆ อย่างไฟฟ้าก็นับว่ามีความสำคัญเช่นกัน โดยประเทศไทยตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 750,000 คันต่อปีภายในปี 2573 นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ประกาศแผนแม่บทที่จะผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางยานพาหนะไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568 และขยายความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วนเพื่อเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ

เชลล์นำเสนอโซลูชั่นใหม่สำหรับการเดินทาง ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรานำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Shell Recharge ด้วยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกอย่างบีเอ็มดับเบิลยู และแบรนด์ BMW ChargeNow ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เราในฐานะผู้นำนวัตกรรมพลังงานในประเทศไทย Shell Recharge พร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายหลักที่ได้รับความไว้วางใจภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากเชลล์ต่อไป

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันเชลล์

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด