background
SANITARY NAPKIN >> กลยุทธ์การตลาด ผ้าอนามัย
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ผ้าอนามัย
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน  1
 Market Summary  2
     – โอกาส / อุปสรรค
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
     ลอรีเอะ 3
     โซฟี 3
 มูลค่าตลาด ปี 2558-2562 3
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2558-2562 4
 ส่วนประสมทางการตลาด ปี 2560-2563
     ผลิตภัณฑ์ 5
     ราคา  8
     ช่่องทางจัดจำหน่าย  10
     การส่งเสริมการตลาด  10
 แนวโน้ม 18
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ผ้าอนามัย คลิ๊ก 18
15/06/63
450
กลยุทธ์การตลาด ผ้าอนามัย
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS