background
SNACK >> กลยุทธ์การตลาด ลูกอม
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ลูกอม
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 ตารางจำนวนผู้ประกอบการ 6
 วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor-KSF)
6
 วิเคราะห์โอกาส / อุปสรรค 6
 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST 7
      P – Politic / Legal
      E – Economic
      S – Social
      T – Technology
 มูลค่าตลาด ปี 2561-2565 13
 (ชุดนี้ไม่มีส่วนแบ่งตลาด)
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน
     -5 Forces Model 14-15
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
ลูกอม ลิ๊ก 15
27/06/66
500
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

กลยุทธ์การตลาด ลูกอม

วิเคราะห์ธุรกิจลูกอม วิเคราะห์ตลาดลูกอม วิเคราะห์อุตสาหกรรมลูกอม วิเคราะห์ลูกอม วิเคราะห์swotลูกอม วิเคราะห์stpลูกอม วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคลูกอม วิเคราะห์5forcesลูกอม วิเคราะห์KSFลูกอม วิเคราะห์PESTลูกอม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกลูกอม วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดลูกอม วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดลูกอม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดลูกอม หนังสือข้อมูลการตลาดลูกอม หนังสือกลยุทธ์การตลาดลูกอม หนังสือวิเคราะห์การตลาดลูกอม หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดลูกอม มูลค่าตลาดลูกอม ส่วนแบ่งตลาดลูกอม สถานการณ์การแข่งขันตลาดลูกอม แนวโน้มตลาดลูกอม วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSลูกอม บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาลูกอมล่าสุด กรณีศึกษาตลาดลูกอม กรณีศึกษาธุรกิจลูกอม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมลูกอม พฤติกรรมการบริโภคลูกอม กลุ่มเป้าหมายลูกอม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายลูกอม บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดลูกอม กลยุทธ์ลูกอม จุดเด่นของลูกอม

ตลาดลูกอมในประเทศไทย

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จากการกระตุ้นตลาดของแบรนด์ลูกอมที่เปิดตัวลูกอมรสชาติใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้ามาเปิดตลาดของลูกอมรสชาติและรูปแบบใหม่ๆ ของแบรนด์น้องใหม่ในตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดของลูกอมแบรนด์หลัก และขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ที่ในอดีตอาจจะไม่ได้อมลูกอมในชีวิตประจำวันมากนัก

แม้ลูกอมเม็ดแข็งจะมีสัดส่วนที่สูงเกือบครึ่งของตลาดและลูกอมในกลุ่มนี้ในปีที่ผ่านมากลับประสบกับสภาวะ “ตลาดที่ไม่เติบโต” จากผู้บริโภคบางกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันมาบริโภคลูกอมในเซกเมนต์อื่นๆ แทน โดยเฉพาะลูกอมอัดเม็ดที่มีกลิ่นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมติดปาก  อย่างเช่นลูกอมแตงโมของแบรนด์ เพลย์มอร์

และพฤติกรรมเหล่านี้ได้ทำให้ตลาดลูกอมอัดเม็ดมีการเติบโตมากถึง 12% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดลูกอมในปีนี้

การที่ฮอลล์ตัดสินใจนำพรีเซนเตอร์มาเป็นเครื่องมือการตลาดอีกครั้ง มาจากเหตุผลหลักคือ Halls XS Mint เป็นสินค้าใหม่ที่ ต้องการสร้างความรับรู้ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว และกลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่มที่ตัดสินใจซื้อลูกอมจากอีโมชันนอลเป็นหลัก และการที่มีพรีเซนเตอร์เป็นดาราจะเข้ามาสร้างภาพลักษณ์ของความเป็น Trendy Lifestyle และผลักดันให้เกิดอีโมชันนอลในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

ภาพรวมของตลาดลูกอม

ปี 2020 ตัวเลขตกลงประมาณ 21% เมื่อเทียบกับปี 2019 เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นช่องทางตลาดใหญ่ที่สุดต้องปิดตัวและจำกัดเวลาขาย รวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของลูกอมหายไป ผนวกกับลูกอมเป็นสินค้าที่คนมักบริโภคยามออกจากบ้าน เพื่อเสริมความมั่นใจในการพบปะผู้คน แต่เมื่อคนต้องอยู่บ้านมากขึ้น ความต้องการในการบริโภคจึงน้อยลง องค์ประกอบทั้งหมดกระทบชัดเจนต่อภาพรวมตลาด

วิเคราะห์ธุรกิจสแน็ก วิเคราะห์ตลาดสแน็ก วิเคราะห์อุตสาหกรรมสแน็ก วิเคราะห์สแน็ก วิเคราะห์swotสแน็ก วิเคราะห์stpสแน็ก วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสแน็ก วิเคราะห์5forcesสแน็ก วิเคราะห์KSFสแน็ก วิเคราะห์PESTสแน็ก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสแน็ก วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสแน็ก วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสแน็ก วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสแน็ก หนังสือข้อมูลการตลาดสแน็ก หนังสือกลยุทธ์การตลาดสแน็ก หนังสือวิเคราะห์การตลาดสแน็ก หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสแน็ก มูลค่าตลาดสแน็ก ส่วนแบ่งตลาดสแน็ก สถานการณ์การแข่งขันตลาดสแน็ก แนวโน้มตลาดสแน็ก วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสแน็ก บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาสแน็กล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสแน็ก กรณีศึกษาธุรกิจสแน็ก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสแน็ก พฤติกรรมการบริโภคสแน็ก กลุ่มเป้าหมายสแน็ก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสแน็ก บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดสแน็ก กลยุทธ์สแน็ก จุดเด่นของสแน็ก

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด ลูกอม

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด