background
SNACK - กลยุทธ์การตลาด ปลาเส้น
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ปลาเส้น
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2559-2562 1
 Market Summary 2
     โอกาส / อุปสรรค
 กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2559-2562
     ทาโร่ 3
     ฟิชโช 3
 มูลค่าตลาด ปี 2559-2561 4
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2559-2561 4
 ส่วนประสมทางการตลาด
     ผลิตภัณฑ์  5
     ราคา  6
     ช่องทางจัดจำหน่าย  8
     การส่งเสริมการตลาด  8
 แนวโน้ม 15
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
ปลาเส้น คลิ๊ก 15
30/12/62
450
วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ปลาเส้น
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS