background
FUEL - ENERGY >> กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2563-2566
3
     – ตารางรายได้ ปี2561-2565
5
 Brand Analysis  5
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 7-8
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
เอสโซ่ คลิ๊ก 8
12/12/66
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

วิเคราะห์ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์swotสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์stpสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์5forcesสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์FiveForceModelสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์KSFสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์PESTELสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ หนังสือข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ หนังสือกลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ หนังสือวิเคราะห์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ มูลค่าตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ส่วนแบ่งตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สถานการณ์การแข่งขันตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ แนวโน้มตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พฤติกรรมการบริโภคสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลยุทธ์สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ จุดเด่นของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ จุดอ่อนของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ยอดขายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

เจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประวัติธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ผลิตภัณฑ์สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ราคาสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ช่องทางการจัดจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ การส่งเสริมการขายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ในประเทศไทย ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ไทย วิเคราะห์ตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ไทย วิเคราะห์4Pสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลยุทธ์ 4p ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลยุทธ์ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ เป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กระบวนการผลิตสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ข้อดีข้อเสียสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ข้อมูล ผู้ผลิตสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ การเติบโตของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ออนไลน์ การตลาดของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ แพลตฟอร์มขายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ออนไลน์ MarketShareตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ รายละเอียดตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ งานวิจัยธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ งานวิจัยตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สินค้าทดแทนสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ปัญหาทางการตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่มีกี่ขนาด ประโยชน์ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ในไทย สินค้าคู่แข่งสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ เจาะลึกกลยุทธ์สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ การโฆษณาของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ลักษณะของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ การบริหารงานของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่2566 การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่2023 PestelAnalysisสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

วิเคราะห์swotปั๊มน้ำมันเอสโซ่

วิเคราะห์ธุรกิจปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์ตลาดปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์ปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์swotปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์stpปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์5forcesปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์FiveForceModelปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์KSFปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์PESTELปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปั๊มเอสโซ่ หนังสือข้อมูลการตลาดปั๊มเอสโซ่ หนังสือกลยุทธ์การตลาดปั๊มเอสโซ่ หนังสือวิเคราะห์การตลาดปั๊มเอสโซ่ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มเอสโซ่ มูลค่าตลาดปั๊มเอสโซ่ ส่วนแบ่งตลาดปั๊มเอสโซ่ สถานการณ์การแข่งขันตลาดปั๊มเอสโซ่ แนวโน้มตลาดปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSปั๊มเอสโซ่ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาปั๊มเอสโซ่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดปั๊มเอสโซ่ กรณีศึกษาธุรกิจปั๊มเอสโซ่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปั๊มเอสโซ่ พฤติกรรมการบริโภคปั๊มเอสโซ่ กลุ่มเป้าหมายปั๊มเอสโซ่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปั๊มเอสโซ่ บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจปั๊มเอสโซ่ บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจปั๊มเอสโซ่ รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจปั๊มเอสโซ่ รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจปั๊มเอสโซ่ ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจปั๊มเอสโซ่ ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจปั๊มเอสโซ่ การตลาดปั๊มเอสโซ่ กลยุทธ์ปั๊มเอสโซ่ จุดเด่นของปั๊มเอสโซ่ จุดอ่อนของปั๊มเอสโซ่ ยอดขายปั๊มเอสโซ่

เจ้าของธุรกิจปั๊มเอสโซ่ ประวัติธุรกิจปั๊มเอสโซ่ ผลิตภัณฑ์ปั๊มเอสโซ่ ราคาปั๊มเอสโซ่ ช่องทางการจัดจำหน่ายปั๊มเอสโซ่ การส่งเสริมการขายปั๊มเอสโซ่ ตลาดปั๊มเอสโซ่ในประเทศไทย ธุรกิจปั๊มเอสโซ่ในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจปั๊มเอสโซ่ไทย วิเคราะห์ตลาดปั๊มเอสโซ่ไทย วิเคราะห์4Pปั๊มเอสโซ่ กลยุทธ์ 4p ของปั๊มเอสโซ่ กลยุทธ์ของปั๊มเอสโซ่ เป้าหมายปั๊มเอสโซ่ กระบวนการผลิตปั๊มเอสโซ่ ข้อดีข้อเสียปั๊มเอสโซ่ ปั๊มเอสโซ่ข้อมูล ผู้ผลิตปั๊มเอสโซ่ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดปั๊มเอสโซ่ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดปั๊มเอสโซ่ การเติบโตของธุรกิจปั๊มเอสโซ่ ตลาดปั๊มเอสโซ่ออนไลน์ การตลาดของปั๊มเอสโซ่ แพลตฟอร์มขายปั๊มเอสโซ่ออนไลน์ MarketShareตลาดปั๊มเอสโซ่ รายละเอียดตลาดปั๊มเอสโซ่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจปั๊มเอสโซ่ งานวิจัยธุรกิจปั๊มเอสโซ่ งานวิจัยตลาดปั๊มเอสโซ่ สินค้าทดแทนปั๊มเอสโซ่ ปัญหาทางการตลาดปั๊มเอสโซ่ ปั๊มเอสโซ่มีกี่ขนาด ประโยชน์ของปั๊มเอสโซ่ ตลาดปั๊มเอสโซ่ในไทย สินค้าคู่แข่งปั๊มเอสโซ่ เจาะลึกกลยุทธ์ปั๊มเอสโซ่ การโฆษณาของปั๊มเอสโซ่ ลักษณะของธุรกิจปั๊มเอสโซ่ การบริหารงานของปั๊มเอสโซ่ การตลาดปั๊มเอสโซ่2566 การตลาดปั๊มเอสโซ่2023 PestelAnalysisปั๊มเอสโซ่วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ปั๊มบางจาก

วิเคราะห์ธุรกิจปั๊มบางจาก วิเคราะห์ตลาดปั๊มบางจาก วิเคราะห์อุตสาหกรรมปั๊มบางจาก วิเคราะห์ปั๊มบางจาก วิเคราะห์swotปั๊มบางจาก วิเคราะห์stpปั๊มบางจาก วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคปั๊มบางจาก วิเคราะห์5forcesปั๊มบางจาก วิเคราะห์FiveForceModelปั๊มบางจาก วิเคราะห์KSFปั๊มบางจาก วิเคราะห์PESTELปั๊มบางจาก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกปั๊มบางจาก วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มบางจาก วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดปั๊มบางจาก วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปั๊มบางจาก หนังสือข้อมูลการตลาดปั๊มบางจาก หนังสือกลยุทธ์การตลาดปั๊มบางจาก หนังสือวิเคราะห์การตลาดปั๊มบางจาก หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มบางจาก มูลค่าตลาดปั๊มบางจาก ส่วนแบ่งตลาดปั๊มบางจาก สถานการณ์การแข่งขันตลาดปั๊มบางจาก แนวโน้มตลาดปั๊มบางจาก วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSปั๊มบางจาก บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาปั๊มบางจากล่าสุด กรณีศึกษาตลาดปั๊มบางจาก กรณีศึกษาธุรกิจปั๊มบางจาก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปั๊มบางจาก พฤติกรรมการบริโภคปั๊มบางจาก กลุ่มเป้าหมายปั๊มบางจาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปั๊มบางจาก บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจปั๊มบางจาก บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจปั๊มบางจาก รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจปั๊มบางจาก รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจปั๊มบางจาก ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจปั๊มบางจาก ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจปั๊มบางจาก การตลาดปั๊มบางจาก กลยุทธ์ปั๊มบางจาก จุดเด่นของปั๊มบางจาก จุดอ่อนของปั๊มบางจาก ยอดขายปั๊มบางจาก

เจ้าของธุรกิจปั๊มบางจาก ประวัติธุรกิจปั๊มบางจาก ผลิตภัณฑ์ปั๊มบางจาก ราคาปั๊มบางจาก ช่องทางการจัดจำหน่ายปั๊มบางจาก การส่งเสริมการขายปั๊มบางจาก ตลาดปั๊มบางจากในประเทศไทย ธุรกิจปั๊มบางจากในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจปั๊มบางจากไทย วิเคราะห์ตลาดปั๊มบางจากไทย วิเคราะห์4Pปั๊มบางจาก กลยุทธ์ 4p ของปั๊มบางจาก กลยุทธ์ของปั๊มบางจาก เป้าหมายปั๊มบางจาก กระบวนการผลิตปั๊มบางจาก ข้อดีข้อเสียปั๊มบางจาก ปั๊มบางจากข้อมูล ผู้ผลิตปั๊มบางจาก ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดปั๊มบางจาก วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดปั๊มบางจาก การเติบโตของธุรกิจปั๊มบางจาก ตลาดปั๊มบางจากออนไลน์ การตลาดของปั๊มบางจาก แพลตฟอร์มขายปั๊มบางจากออนไลน์ MarketShareตลาดปั๊มบางจาก รายละเอียดตลาดปั๊มบางจาก วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจปั๊มบางจาก งานวิจัยธุรกิจปั๊มบางจาก งานวิจัยตลาดปั๊มบางจาก สินค้าทดแทนปั๊มบางจาก ปัญหาทางการตลาดปั๊มบางจาก ปั๊มบางจากมีกี่ขนาด ประโยชน์ของปั๊มบางจาก ตลาดปั๊มบางจากในไทย สินค้าคู่แข่งปั๊มบางจาก เจาะลึกกลยุทธ์ปั๊มบางจาก การโฆษณาของปั๊มบางจาก ลักษณะของธุรกิจปั๊มบางจาก การบริหารงานของปั๊มบางจาก การตลาดปั๊มบางจาก2566 การตลาดปั๊มบางจาก2023 PestelAnalysisปั๊มบางจาก

ปรับปรุงรูปลักษณ์สถานีบริการ

เอสโซ่ยังได้ปรับปรุงรูปลักษณ์สถานีบริการใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นทั่วประเทศ มีการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสวยงาม สะอาด ด้วยความตั้งใจให้เป็นศูนย์รวมความสุข สร้างความประทับใจทุกเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยทั้งลูกค้าและพนักงาน

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในงานบริการ เช่น มีการเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อน้ำมันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE @EssoThailand โดยไม่ต้องทำการลดกระจกรถยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส มีการชำระเงินด้วย QR Code เพื่อลดการสัมผัส และการแจ้งเพียงหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะสมคะแนนโดยไม่ต้องใช้ตัวบัตรเอสโซ่ สไมล์ส และสำหรับสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ที่ผูกกับ LINE @EssoThailand ยังสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายอีกด้วย

สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้ยอดจำหน่ายน้ำมันในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน) ลดลง 9% โดยประเภทน้ำมันที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ น้ำมันเบนซิน จากการใช้ของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ ปิดห้าง ทำงานที่บ้าน การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ทำให้ยอดขายลดลง 12% ส่วนดีเซลลดลงประมาณ 8% เนื่องจากเป็นน้ำมันที่ใช้ในภาคการขนส่ง แต่ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนคลาย การใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นจึงทำให้ยอดจำหน่ายน้ำมันในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้น หรือติดลบลดลงเหลือ 7% จากที่ยอดเดือนเมษายนติดลบไปประมาณ 20-30% ประกอบกับมีการส่งน้ำมันข้ามพรมแดนไปยัง สปป.ลาวมากขึ้น

แผนการลงทุน

สำหรับแผนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจขายปลีกนั้น นายมาโนชกล่าวว่า จากเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันให้ได้ 700 แห่ง ในปี 2564 นั้น “ทางบริษัทยังคงเป้าหมายตามเดิม” โดยจะทยอยเปิดสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอีก 30-40 แห่ง จากที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 647 แห่ง คาดว่าจนถึงปลายปีจะมีสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 670 แห่ง แต่เนื่องจากในไตรมาส 1/63 ได้รับผลกระทบจากโควิด การเปิดสถานีบริการจึงเพิ่มได้เพียง10 แห่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามแผนการลงทุนในปี 2563 ได้ถูกวางเอาไว้เป็นแผนการลงทุนต่อเนื่องมาจากปี 2562 ที่วางงบลงทุนไว้ประมาณ 1,200-1,500 ล้านบาท

ส่วนการลงทุนในปี 2564 จำเป็นต้องลดการลงทุนลงประมาณ 30% ของงบลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการประหยัดคอสต์

การลดงบลงทุนในปีนี้จะส่งผลไปถึงการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันในปีหน้า โดยเราจะเน้นการคัดสรร (selective) ทำเลที่ดีจริง ๆ ในการสร้างปั๊มใหม่และโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการเติบโต เช่น พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดจันทบุรีและตราด ส่วนพื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลยังเพิ่มจำนวนสาขาในที่มีการพัฒนาเส้นทางวงแหวนรอบนอกต่าง ๆ อาทิ การลงทุนทำสถานีบริการน้ำมันเอง 7 แห่ง บริเวณถนนรามคำแหง วงแหวนเกษตร-นวมินทร์ ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถขยายสาขาได้ครบ 700 แห่งตามเป้าหมาย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ปั๊มเอสโซ่

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด