background
FUEL - ENERGY >> กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2563-2565
2
     – ตารางรายได้ ปี2562-2564
3
 Brand Analysis  3
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 5-6
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
เอสโซ่ คลิ๊ก 6
08/11/65
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

วิเคราะห์ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์swotสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์stpสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์5forcesสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์KSFสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์PESTสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ หนังสือข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ หนังสือกลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ หนังสือวิเคราะห์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ มูลค่าตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ส่วนแบ่งตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สถานการณ์การแข่งขันตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ แนวโน้มตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พฤติกรรมการบริโภคสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลยุทธ์สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ จุดเด่นของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ จุดอ่อนของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 4Pสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ยอดขายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

วิเคราะห์ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์swotสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์stpสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์5forcesสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์KSFสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์PESTสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ โฆษณาสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พฤติกรรมการบริโภคสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ FiveForceModelสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

วิเคราะห์swotปั๊มน้ำมันเอสโซ่

วิเคราะห์ธุรกิจปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์swotปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์stpปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์5forcesปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์KSFปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์PESTปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ หนังสือข้อมูลการตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ หนังสือกลยุทธ์การตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ หนังสือวิเคราะห์การตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ มูลค่าตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ส่วนแบ่งตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ สถานการณ์การแข่งขันตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ แนวโน้มตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSปั๊มน้ำมันเอสโซ่ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาปั๊มน้ำมันเอสโซ่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาธุรกิจปั๊มน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันเอสโซ่ พฤติกรรมการบริโภคปั๊มน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มเป้าหมายปั๊มน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปั๊มน้ำมันเอสโซ่ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ กลยุทธ์ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ จุดเด่นของปั๊มน้ำมันเอสโซ่ จุดอ่อนของปั๊มน้ำมันเอสโซ่ 4Pปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ยอดขายปั๊มน้ำมันเอสโซ่

วิเคราะห์ธุรกิจปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์swotปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์stpปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์5forcesปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์KSFปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์PESTปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ โฆษณาปั๊มน้ำมันเอสโซ่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาธุรกิจปั๊มน้ำมันเอสโซ่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันเอสโซ่ พฤติกรรมการบริโภคปั๊มน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มเป้าหมายปั๊มน้ำมันเอสโซ่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปั๊มน้ำมันเอสโซ่ FiveForceModelปั๊มน้ำมันเอสโซ่

ปรับปรุงรูปลักษณ์สถานีบริการ

เอสโซ่ยังได้ปรับปรุงรูปลักษณ์สถานีบริการใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นทั่วประเทศ มีการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสวยงาม สะอาด ด้วยความตั้งใจให้เป็นศูนย์รวมความสุข สร้างความประทับใจทุกเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยทั้งลูกค้าและพนักงาน

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในงานบริการ เช่น มีการเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อน้ำมันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE @EssoThailand โดยไม่ต้องทำการลดกระจกรถยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส มีการชำระเงินด้วย QR Code เพื่อลดการสัมผัส และการแจ้งเพียงหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะสมคะแนนโดยไม่ต้องใช้ตัวบัตรเอสโซ่ สไมล์ส และสำหรับสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ที่ผูกกับ LINE @EssoThailand ยังสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายอีกด้วย

สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้ยอดจำหน่ายน้ำมันในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน) ลดลง 9% โดยประเภทน้ำมันที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ น้ำมันเบนซิน จากการใช้ของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ ปิดห้าง ทำงานที่บ้าน การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ทำให้ยอดขายลดลง 12% ส่วนดีเซลลดลงประมาณ 8% เนื่องจากเป็นน้ำมันที่ใช้ในภาคการขนส่ง แต่ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนคลาย การใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นจึงทำให้ยอดจำหน่ายน้ำมันในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้น หรือติดลบลดลงเหลือ 7% จากที่ยอดเดือนเมษายนติดลบไปประมาณ 20-30% ประกอบกับมีการส่งน้ำมันข้ามพรมแดนไปยัง สปป.ลาวมากขึ้น

แผนการลงทุน

สำหรับแผนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจขายปลีกนั้น นายมาโนชกล่าวว่า จากเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันให้ได้ 700 แห่ง ในปี 2564 นั้น “ทางบริษัทยังคงเป้าหมายตามเดิม” โดยจะทยอยเปิดสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอีก 30-40 แห่ง จากที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 647 แห่ง คาดว่าจนถึงปลายปีจะมีสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 670 แห่ง แต่เนื่องจากในไตรมาส 1/63 ได้รับผลกระทบจากโควิด การเปิดสถานีบริการจึงเพิ่มได้เพียง10 แห่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามแผนการลงทุนในปี 2563 ได้ถูกวางเอาไว้เป็นแผนการลงทุนต่อเนื่องมาจากปี 2562 ที่วางงบลงทุนไว้ประมาณ 1,200-1,500 ล้านบาท

ส่วนการลงทุนในปี 2564 จำเป็นต้องลดการลงทุนลงประมาณ 30% ของงบลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการประหยัดคอสต์

การลดงบลงทุนในปีนี้จะส่งผลไปถึงการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันในปีหน้า โดยเราจะเน้นการคัดสรร (selective) ทำเลที่ดีจริง ๆ ในการสร้างปั๊มใหม่และโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการเติบโต เช่น พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดจันทบุรีและตราด ส่วนพื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลยังเพิ่มจำนวนสาขาในที่มีการพัฒนาเส้นทางวงแหวนรอบนอกต่าง ๆ อาทิ การลงทุนทำสถานีบริการน้ำมันเอง 7 แห่ง บริเวณถนนรามคำแหง วงแหวนเกษตร-นวมินทร์ ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถขยายสาขาได้ครบ 700 แห่งตามเป้าหมาย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด