background
AIRLINE >> กลยุทธ์การตลาด สายการบินไทย
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด สายการบินไทย
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร / แบรนด์
1
     – ตารางรายได้ ปี2556-2565
1
     – ตารางอัตราผู้โดยสารต่อเที่ยว (Load Factor) ปี2556-2565
2
     – ตารางจำนวนผู้โดยสาร ปี2556-2565
2
     – ไทม์ไลน์ธุรกิจ ปี2554-2561
3
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2562-2567
6
 การวิเคราะห์ SWOT
     – S : Strengths
13
     – W : Weaknesses
13
     – O : Opportunities
13
     – T : Threats
14
 การวิเคราะห์ STP
     – S : Market Segmentation
14
     – T : Target Group
15
     – P : Product Positioning
16
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
การบินไทย คลิ๊ก 16
19/02/67
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สายการบินไทย

วิเคราะห์ธุรกิจสายการบินไทย วิเคราะห์ตลาดสายการบินไทย วิเคราะห์อุตสาหกรรมสายการบินไทย วิเคราะห์สายการบินไทย วิเคราะห์swotสายการบินไทย วิเคราะห์stpสายการบินไทย วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสายการบินไทย วิเคราะห์5forcesสายการบินไทย วิเคราะห์FiveForceModelสายการบินไทย วิเคราะห์KSFสายการบินไทย วิเคราะห์PESTELสายการบินไทย วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสายการบินไทย วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสายการบินไทย วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสายการบินไทย วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสายการบินไทย หนังสือข้อมูลการตลาดสายการบินไทย หนังสือกลยุทธ์การตลาดสายการบินไทย หนังสือวิเคราะห์การตลาดสายการบินไทย หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสายการบินไทย มูลค่าตลาดสายการบินไทย ส่วนแบ่งตลาดสายการบินไทย สถานการณ์การแข่งขันตลาดสายการบินไทย แนวโน้มตลาดสายการบินไทย วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสายการบินไทย บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาสายการบินไทยล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสายการบินไทย กรณีศึกษาธุรกิจสายการบินไทย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสายการบินไทย พฤติกรรมการบริโภคสายการบินไทย กลุ่มเป้าหมายสายการบินไทย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสายการบินไทย บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจสายการบินไทย บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสายการบินไทย รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจสายการบินไทย รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสายการบินไทย ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจสายการบินไทย ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสายการบินไทย การตลาดสายการบินไทย กลยุทธ์สายการบินไทย จุดเด่นของสายการบินไทย จุดอ่อนของสายการบินไทย ยอดขายสายการบินไทย

เจ้าของธุรกิจสายการบินไทย ประวัติธุรกิจสายการบินไทย ผลิตภัณฑ์สายการบินไทย ราคาสายการบินไทย ช่องทางการจัดจำหน่ายสายการบินไทย การส่งเสริมการขายสายการบินไทย ตลาดสายการบินไทยในประเทศไทย ธุรกิจสายการบินไทยในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจสายการบินไทยไทย วิเคราะห์ตลาดสายการบินไทยไทย วิเคราะห์4Pสายการบินไทย กลยุทธ์ 4p ของสายการบินไทย กลยุทธ์ของสายการบินไทย เป้าหมายสายการบินไทย กระบวนการผลิตสายการบินไทย ข้อดีข้อเสียสายการบินไทย สายการบินไทยข้อมูล ผู้ผลิตสายการบินไทย ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดสายการบินไทย วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดสายการบินไทย การเติบโตของธุรกิจสายการบินไทย ตลาดสายการบินไทยออนไลน์ การตลาดของสายการบินไทย แพลตฟอร์มขายสายการบินไทยออนไลน์ MarketShareตลาดสายการบินไทย รายละเอียดตลาดสายการบินไทย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจสายการบินไทย งานวิจัยธุรกิจสายการบินไทย งานวิจัยตลาดสายการบินไทย สินค้าทดแทนสายการบินไทย ปัญหาทางการตลาดสายการบินไทย สายการบินไทยมีกี่ขนาด ประโยชน์ของสายการบินไทย ตลาดสายการบินไทยในไทย สินค้าคู่แข่งสายการบินไทย เจาะลึกกลยุทธ์สายการบินไทย การโฆษณาของสายการบินไทย ลักษณะของธุรกิจสายการบินไทย การบริหารงานของสายการบินไทย การตลาดสายการบินไทย2566 การตลาดสายการบินไทย2023 PestelAnalysisสายการบินไทย ส่วนประกอบสายการบินไทย ลักษณะงานสายการบินไทย วิสัยทัศน์สายการบินไทย ข้อมูลสายการบินไทย โครงสร้างองค์กรสายการบินไทย

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพการขายและหารายได้ โดยมุ่งเน้นเส้นทางบินที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างผลกำไรสูงสุด และวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเส้นทางการบินผ่านความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร Star Alliance รวมทั้งสายการบินไทยสมายล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศ

การปรับปรุงช่องทางการขายทั้งช่องทางผ่านตัวแทนจำหน่ายและช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยกำหนดราคาที่คุ้มค่าและยังสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆให้เรียบง่ายขึ้น

หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ ผู้โดยสารมีความต้องการการเดินทางมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวไทย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนไปได้ การบินไทย ไทยสมายล์ และ ททท. จึงร่วมกันลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อวางกลยุทธ์และดำเนินกิจกรรมการตลาด เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวของตลาดอินเดียร่วมกัน

การแข่งขันของธุรกิจสายการบินมีสูง เนื่องจากมีการเติบโตของสายการบินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจะต้องแยกตลาดให้ชัดเจน คือ ตลาดเก่า ตลาดใหม่ และตลาดสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์แอร์ไลน์) เพื่อให้ฐานลูกค้ามีความชัดเจน และสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายในแต่ละตลาดได้  ซึ่งการบินไทยมีข้อดีในเรื่องเอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่สายการบินอื่นไม่มี จึงสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้าใช้บริการได้

การตลาดดิจิทัล

มุ่งเน้นการตลาดดิจิทัล เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้า ในการเข้าถึงบริการของการบินไทยผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สะดวกขึ้น พัฒนา content ให้มีความน่าสนใจ นำ data มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอบริการลักษณะ personalize มากขึ้น ตลอดจนบริหารจัดการ การใช้งาน social media แต่ละ platform ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การบินไทยและไทยสมายล์จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Joint Promotion) และสิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยวในเส้นทางเดินทางดังกล่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวพักผ่อน กลุ่มนักกอล์ฟกลุ่มแต่งงาน กลุ่มเยี่ยมญาติ เป็นต้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดพรีเมียมถือว่าไม่น่ากลัว เพราะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นกลุ่มที่จะไม่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ โดยกลุ่มผู้โดยสารที่จะตัดสินใจย้ายไปใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำบ้างจะเป็นกลุ่มครึ่งๆ กลางๆ ซึ่งจะต้องหาวิธีดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้ให้ใช้บริการสายการบินไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

นำกลยุทธ์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ท่ามกลางวิกฤตปัจจัยภายนอก เช่น บาทแข็ง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน เศรษฐกิจโลกซบเซา และการปิดน่านฟ้าของปากีสถาน ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อของลูกค้าลดลง ประกอบกับความล่าช้าของการซ่อมเครื่องยนต์ของทางผู้ผลิตทำให้ปริมาณการผลิตและจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการลูกค้าลดลง

กลยุทธ์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ท่ามกลางวิกฤตปัจจัยภายนอก เช่น บาทแข็ง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน เศรษฐกิจโลกซบเซา และการปิดน่านฟ้าของปากีสถาน ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อของลูกค้าลดลง ประกอบกับความล่าช้าของการซ่อมเครื่องยนต์ของทางผู้ผลิตทำให้ปริมาณการผลิตและจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการลูกค้าลดลง

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สายการบินไทย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PESTEL โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด