background
PET FOOD >> กลยุทธ์การตลาด อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสุนัขแมว
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 คู่แข่งขันรายสำคัญ (โรยัล คานิน-เนสท์เล่-อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด-มาร์ส เพ็ทแคร์
5
 ตารางจำนวนผู้ประกอบการ ปี 2559-2563
7
 Market Summary
     -Key Success Factor : KSF
8
     -โอกาส / อุปสรรค 8
     -วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST 9
 มูลค่าตลาด ปี 2559-2563 14
 (ชุดนี้ไม่มีส่วนแบ่งตลาด)
  ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน
     -5 Forces Model 15-16
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
อาหารสัตว์เลี้ยง คลิ๊ก 16
30/12/64
550
กลยุทธ์การตลาด อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสุนัขแมว

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสุนัขแมว

#วิเคราะห์ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์อาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์swotอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์stpอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์5forcesอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์KSFอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์PESTอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #หนังสือข้อมูลการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #หนังสือกลยุทธ์การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #หนังสือวิเคราะห์การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #มูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #ส่วนแบ่งตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #สถานการณ์การแข่งขันตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #แนวโน้มตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSอาหารสัตว์เลี้ยง #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาอาหารสัตว์เลี้ยงล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #กรณีศึกษาธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง #พฤติกรรมการบริโภคอาหารสัตว์เลี้ยง #กลุ่มเป้าหมายอาหารสัตว์เลี้ยง #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาหารสัตว์เลี้ยง #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง #กลยุทธ์อาหารสัตว์เลี้ยง #จุดเด่นของอาหารสัตว์เลี้ยง

วิเคราะห์ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์อาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์swotอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์stpอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์5forcesอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์KSFอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์PESTอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง โฆษณาอาหารสัตว์เลี้ยงล่าสุด กรณีศึกษาตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง พฤติกรรมการบริโภคอาหารสัตว์เลี้ยง กลุ่มเป้าหมายอาหารสัตว์เลี้ยง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาหารสัตว์เลี้ยง

www.mktinfoonline.com/index.php/cm440/

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

 
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS