background
BOOKSTORE >> กลยุทธ์การตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2554-2564
1
 ตารางจำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน ปี2559-2563
4
 กลยุทธ์ระดับองค์กรของคู่แข่งขัน
     – ซีเอ็ดฯ 4
     – บีทูเอส
8
     – นายอินทร์
11
 วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor-KSF)
13
 วิเคราะห์ โอกาส / อุปสรรค
14
 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST
15
     P – Political / Legal
     E – Economic
     S – Social
     T – Technology
 มูลค่าตลาด ปี 2559-2563 20
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2559-2563
21
 แนวโน้ม 23
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
ร้านขายปลีกหนังสือ คลิ๊ก 23
30/12/64
500
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ

วิเคราะห์ธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์ตลาดร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์อุตสาหกรรมร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์ร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์swotร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์stpร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์5forcesร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์FiveForceModelร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์KSFร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์PESTELร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือข้อมูลการตลาดร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือกลยุทธ์การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือวิเคราะห์การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ มูลค่าตลาดร้านขายปลีกหนังสือ ส่วนแบ่งตลาดร้านขายปลีกหนังสือ สถานการณ์การแข่งขันตลาดร้านขายปลีกหนังสือ แนวโน้มตลาดร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSร้านขายปลีกหนังสือ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาร้านขายปลีกหนังสือล่าสุด กรณีศึกษาตลาดร้านขายปลีกหนังสือ กรณีศึกษาธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านขายปลีกหนังสือ พฤติกรรมการบริโภคร้านขายปลีกหนังสือ กลุ่มเป้าหมายร้านขายปลีกหนังสือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายร้านขายปลีกหนังสือ บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ กลยุทธ์ร้านขายปลีกหนังสือ จุดเด่นของร้านขายปลีกหนังสือ จุดอ่อนของร้านขายปลีกหนังสือ ยอดขายร้านขายปลีกหนังสือ

เจ้าของธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ ประวัติธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ ผลิตภัณฑ์ร้านขายปลีกหนังสือ ราคาร้านขายปลีกหนังสือ ช่องทางการจัดจำหน่ายร้านขายปลีกหนังสือ การส่งเสริมการขายร้านขายปลีกหนังสือ ตลาดร้านขายปลีกหนังสือในประเทศไทย ธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือไทย วิเคราะห์ตลาดร้านขายปลีกหนังสือไทย วิเคราะห์4Pร้านขายปลีกหนังสือ กลยุทธ์ 4p ของร้านขายปลีกหนังสือ กลยุทธ์ของร้านขายปลีกหนังสือ เป้าหมายร้านขายปลีกหนังสือ กระบวนการผลิตร้านขายปลีกหนังสือ ข้อดีข้อเสียร้านขายปลีกหนังสือ ร้านขายปลีกหนังสือข้อมูล ผู้ผลิตร้านขายปลีกหนังสือ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดร้านขายปลีกหนังสือ การเติบโตของธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ ตลาดร้านขายปลีกหนังสือออนไลน์ การตลาดของร้านขายปลีกหนังสือ แพลตฟอร์มขายร้านขายปลีกหนังสือออนไลน์ MarketShareตลาดร้านขายปลีกหนังสือ รายละเอียดตลาดร้านขายปลีกหนังสือ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ งานวิจัยธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ งานวิจัยตลาดร้านขายปลีกหนังสือ สินค้าทดแทนร้านขายปลีกหนังสือ ปัญหาทางการตลาดร้านขายปลีกหนังสือ ร้านขายปลีกหนังสือมีกี่ขนาด ประโยชน์ของร้านขายปลีกหนังสือ ตลาดร้านขายปลีกหนังสือในไทย สินค้าคู่แข่งร้านขายปลีกหนังสือ เจาะลึกกลยุทธ์ร้านขายปลีกหนังสือ การโฆษณาของร้านขายปลีกหนังสือ ลักษณะของธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ การบริหารงานของร้านขายปลีกหนังสือ การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ2566 การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ2023 PestelAnalysisร้านขายปลีกหนังสือ

การปรับกลยุทธ์

การปรับตัวของผู้ประกอบการรายหลักๆ ในธุรกิจร้านหนังสือ ที่ต้องเพิ่มวิธีคิดในมิติที่มากกว่าแค่การมีโปรดักต์ หรือแค่ความหลากหลายของหนังสือต่างๆ ไว้รองรับผู้อ่านเท่านั้น แต่ต้องทำหน้าที่ไม่ต่างจากผู้ประกอบการในธุรกิจรีเทลรายใหญ่ๆ ​​ที่ต้องสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันการถูก Disrupted ทั้งจากเทคโนโลยีและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

บีทูเอสจับทิศทางในการปรับตัวได้ค่อนข้างเร็ว และส่งโมเดลธุรกิจใหม่ที่ชื่อว่า “บีทูเอส ธิงค์สเปซ”​ (B2S Think Space) ออกมาทดลองตลาดเมื่อ 2-3 ปีก่อน โดยเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลพลาซ่า อีสต์วิล ด้วยพื้นที่มากถึง 3,000 ตารางเมตร จนกลายเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่หลากหลาย ​ ​​​

โมเดลใหม่ของบีทูเอสนี้สร้างการตอบรับที่ดี ทำให้ศักยภาพของธุรกิจร้านหนังสือที่ภาพรวมอุตสาหกรรมนั้นอาจจะมองดูค่อนข้างซบเซา เพราะ Core Product ในกลุ่ม Publishing ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถไปต่อได้ ต่างทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ​แต่ธุรกิจบีทูเอสกลับเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ฐานะทางการเงินและศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทแม่อย่าง บมจ.​ซีโอแอล ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่าน

ธุรกิจหนังสือได้รับผลกระทบจากการพลิกผันทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภค ร้านหนังสือเองก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย การที่ไม่มีสาขาเหมือนกับร้านประเภทเชนสโตร์ ทำให้ร้านหนังสืออิสระพยายามหาทางออกด้วยการจับมือกันเพื่อช่วยส่งเสริมการขายซึ่งกันและกัน ดังเช่นการจัดงาน “สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติครั้งที่ 1” เมื่อปี 2556 และยังคงจัดต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน (แต่ตัดคำว่า ‘แห่งชาติ’ ออกไป) นอกจากจะประชาสัมพันธ์ให้ร้านหนังสืออิสระประจำท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นแล้ว ยังช่วยกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจำหน่ายหนังสือหมุนเวียนไปตามร้านต่างๆ อีกด้วย

Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ประกาศแผนปิดหน้าร้านสาขากว่า 68 แห่ง ทั่วทั้งในสหรัฐ และอังกฤษซึ่งมีทั้งร้านหนังสือ, ป็อบอัปสโตร์ (Pop Up Store) ร้านขายสินค้าตระกูล Kindle และ Amazon-4 Star ที่ขายเฉพาะสินค้าที่ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์โดยบางร้าน เป็นการปิดหลังจากที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน

การตัดสินใจปิดธุรกิจหน้าร้านจำนวนมาก ก็เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทเผชิญกับท้าทายมากขึ้น จากการระบาดของโควิด 19 ที่ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น และเข้าร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง ๆ น้อยลงนั่นเองแม้ว่าการประกอบธุรกิจหน้าร้าน จะเป็นส่วนเล็ก ๆ ของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของ Amazon แต่ในช่วงที่ผ่านมาก็สร้างรายได้ให้กับ Amazon ไม่น้อย

ร้านหนังสือระดับสากลอย่าง Kinokuniya และ Nation Books สำนักพิมพ์ชื่อดังของไทยเลือกเปิดร้านออนไลน์เสริมช่องทางการขายบนเว็บไซต์ราคูเท็น-ตลาดดอทคอม ก็เห็นการเติบโตอย่างชัดเจนของฐานลูกค้าและยอดขาย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสิทธิประโยชน์มากมายที่ตลาดดอทคอมมอบให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ส่วนลดพิเศษต่างๆ ตลอดจนการเก็บสะสมคะแนนจากยอดชำระ TARAD super points ที่สามารถนำไปแลกใช้เป็นเงินสดได้สำหรับการชอปปิ้งครั้งต่อไป

หนังสือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคไทยค่อนข้างมาก และเป็นหนึ่งในสินค้าไม่กี่ประเภทที่มีสถิติการซื้อบ่อยครั้งเช่นเดียวกับสินค้าประเภทแฟชั่น เครื่องสำอาง อาหาร และสินค้าเพื่อสุขภาพ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร้านหนังสือชื่อดังอย่าง Kinokuniya และ Nation Books มาร่วมเปิดร้านหนังสืออีคอมเมิร์ซบนเว็บไซต์ของเรา ข้อดีอีกอย่างที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อสินค้าผ่านบริการเว็บไซต์ราคูเท็น-ตลาดดอทคอมคือ ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ตลอดจนได้รับบริการจัดส่งสินค้าถึงมืออีกด้วย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด