background
BOOKSTORE >> กลยุทธ์การตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 Market Summary 
     – ตารางจำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนและส่งงบการเงิน ปี 2559-2563
4
     – Key Success Factor (KSF)
4
     – โอกาส / อุปสรรค 5
     – วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST 6
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
     – ซีเอ็ดฯ 12
     – บีทูเอส 15
     – นายอินทร์ 19
 มูลค่าตลาด ปี 2559-2563 20
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2559-2563 21
 แนวโน้ม 23
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ร้านขายปลีกหนังสือ คลิ๊ก 23
30/12/64
500
กลยุทธ์การตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ

#วิเคราะห์ธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์ตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์อุตสาหกรรมร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์ร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์swotร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์stpร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์5forcesร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์KSFร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์PESTร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #หนังสือข้อมูลการตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #หนังสือกลยุทธ์การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #หนังสือวิเคราะห์การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #มูลค่าตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #ส่วนแบ่งตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #สถานการณ์การแข่งขันตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #แนวโน้มตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSร้านขายปลีกหนังสือ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาร้านขายปลีกหนังสือล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #กรณีศึกษาธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านขายปลีกหนังสือ #พฤติกรรมการบริโภคร้านขายปลีกหนังสือ #กลุ่มเป้าหมายร้านขายปลีกหนังสือ #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายร้านขายปลีกหนังสือ #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ #กลยุทธ์ร้านขายปลีกหนังสือ #จุดเด่นของร้านขายปลีกหนังสือ

วิเคราะห์ธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์ตลาดร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์อุตสาหกรรมร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์ร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์swotร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์stpร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์5forcesร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์KSFร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์PESTร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดร้านขายปลีกหนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดร้านขายปลีกหนังสือ โฆษณาร้านขายปลีกหนังสือล่าสุด กรณีศึกษาตลาดร้านขายปลีกหนังสือ กรณีศึกษาธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านขายปลีกหนังสือ พฤติกรรมการบริโภคร้านขายปลีกหนังสือ กลุ่มเป้าหมายร้านขายปลีกหนังสือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายร้านขายปลีกหนังสือ

www.mktinfoonline.com/index.php/cm504/

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS