background
BOOKSTORE >> กลยุทธ์การตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 Market Summary 
     – ตารางจำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนและส่งงบการเงิน ปี 2559-2563
4
     – Key Success Factor (KSF)
4
     – โอกาส / อุปสรรค 5
     – วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST 6
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
     – ซีเอ็ดฯ 12
     – บีทูเอส 15
     – นายอินทร์ 19
 มูลค่าตลาด ปี 2559-2563 20
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2559-2563 21
 แนวโน้ม 23
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ร้านขายปลีกหนังสือ คลิ๊ก 23
30/12/64
500
กลยุทธ์การตลาด ร้านขายปลีกหนังสือ

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS