background
PERSONAL LOAN >> กลยุทธ์การตลาด สินเชื่อส่วนบุคคล
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด สินเชื่อบุคคล
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 Market Summary  11
     – โอกาส / อุปสรรค
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
     อิออน 12
     กรุงศรี คอนซูมเมอร์  14
     อีซี่บาย 18
     บัตรกรุงไทย (เคทีซี)  19
     ธนาคารกสิกรไทย 21
     ธนาคารไทยพาณิชย์ 22
 มูลค่าตลาด ปี 2553-2556 24
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2553-2556 25
 ส่วนประสมทางการตลาด
     ผลิตภัณฑ์  27
     ราคา  32
     ช่องทางจัดจำหน่าย  33
     การส่งเสริมการตลาด  36
 แนวโน้ม 56
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
สินเชื่อส่วนบุคคล  คลิ๊ก 00
00
000
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สินเชื่อส่วนบุคคล

วิเคราะห์ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์ตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์อุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์swotสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์stpสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์5forcesสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์KSFสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์PESTสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล หนังสือข้อมูลการตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล หนังสือกลยุทธ์การตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล หนังสือวิเคราะห์การตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล มูลค่าตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล สถานการณ์การแข่งขันตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล แนวโน้มตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาสินเชื่อส่วนบุคคลล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีศึกษาธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสินเชื่อส่วนบุคคล บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล กลยุทธ์สินเชื่อส่วนบุคคล จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล จุดอ่อนของสินเชื่อส่วนบุคคล 4Pสินเชื่อส่วนบุคคล ยอดขายสินเชื่อส่วนบุคคล

วิเคราะห์ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์ตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์อุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์swotสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์stpสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์5forcesสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์KSFสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์PESTสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล โฆษณาสินเชื่อส่วนบุคคลล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีศึกษาธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสินเชื่อส่วนบุคคล FiveForceModelสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

ตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ของ ธปท. ยังคงเผชิญความท้าทายจำนวนมาก ทั้งปัจจัยเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการสินเชื่อ ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนาอีกมาก เพื่อให้ผู้บริโภครายย่อยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2563 พบว่า มีครัวเรือนไทยที่เข้าใช้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบเพียง 6.7 ล้านครัวเรือน หรือ 30.5% มีครัวเรือนไทยที่จำเป็นต้องใช้บริการสินเชื่อนอกระบบอยู่ 1.7% และสินเชื่อกึ่งในระบบอีก 13.3%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2565 การทำการตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อ ยังคงทยอยเติบโตมากกว่า เนื่องจากมียอดคงค้างที่ไม่สูงมากนัก ประมาณ 7,920 – 8,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของยอดคงค้างของสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งระบบ เพราะมีระยะเวลาการชำระคืนที่สั้น

การแข่งขันในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล

ภาพรวมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในปีนี้ ประเมินว่าทั้งระบบจะมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ 10-12% โดยปัจจัยหนุนมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้นตามเศรษฐกิจ และการเปิดเมือง ทำให้เกิดการจ้างงานและมีรายได้ เกิดการใช้จ่าย รวมถึงความต้องการใช้เงินของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการขยายการลงทุนในธุรกิจ อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ และภาพรวมหลังการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิด

จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น น่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคกล้าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลบวกต่อการเติบโตสินเชื่อส่วนบุคคลในตลาด อย่างไรก็ดี สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เป็นปัจจัยลบต่อความต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลได้เช่นกัน

ภาพรวมการแข่งขันในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล มองว่าตลาดจะเน้นเรื่อง digitalization และ risk-based pricing มากขึ้น (การคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงลูกค้า) โดยบริษัทจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำ ที่มีความต้องการสภาพคล่องในการใช้จ่าย และชูจุดขายที่แตกต่าง เช่น การสมัคร/อนุมัติง่าย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนคืนได้นาน หรือวงเงินอนุมัติสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

อาทิ ลูกค้าใหม่อนุมัติบัตรไว ไม่เก็บค่าเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า จ่ายขั้นต่ำ 3% ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน วงเงินสูงสุด 5 แสนบาท พร้อมเครดิตเงินคืน 1,000 บาท ส่วนลูกค้าใหม่จากสถาบันการเงินที่มีความต้องการลดภาระการจ่ายดอกเบี้ย สามารถสมัครบริการรวมยอดสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำสุด 12.99% ต่อปี ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน และลูกค้าปัจจุบันบริษัทจะพิจารณา customer profile และให้เรตดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 8.99% สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดี

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สินเชื่อส่วนบุคคล

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด