background
JUICE >> กลยุทธ์การตลาด น้ำผลไม้มาลี
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มตรามาลี
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – Timeline 2
 กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2560-2567
3
 การวิเคราะห์ SWOT
     – S : Strengths
7
     – W : Weaknesses
7
     – O : Opportunities
7
     – T : Threats
8
 การวิเคราะห์ STP
     – S : Market Segmentation 9
     – T : Target Group 10
     – P : Product Positioning  10
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
มาลี คลิ๊ก 10
11/06/67
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้มาลี

วิเคราะห์ธุรกิจน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์ตลาดน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์น้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์swotน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์stpน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์5forcesน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์FiveForceModelน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์KSFน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์PESTELน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำผลไม้มาลี หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำผลไม้มาลี หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้มาลี หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำผลไม้มาลี หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้มาลี มูลค่าตลาดน้ำผลไม้มาลี

ส่วนแบ่งตลาดน้ำผลไม้มาลี

สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำผลไม้มาลี แนวโน้มตลาดน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำผลไม้มาลี บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาน้ำผลไม้มาลีล่าสุด กรณีศึกษาตลาดน้ำผลไม้มาลี กรณีศึกษาธุรกิจน้ำผลไม้มาลี กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำผลไม้มาลี พฤติกรรมการบริโภคน้ำผลไม้มาลี กลุ่มเป้าหมายน้ำผลไม้มาลี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำผลไม้มาลี บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจน้ำผลไม้มาลี บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจน้ำผลไม้มาลี รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจน้ำผลไม้มาลี รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจน้ำผลไม้มาลี ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจน้ำผลไม้มาลี ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจน้ำผลไม้มาลี การตลาดน้ำผลไม้มาลี กลยุทธ์น้ำผลไม้มาลี

จุดเด่นของน้ำผลไม้มาลี

จุดอ่อนของน้ำผลไม้มาลี ยอดขายน้ำผลไม้มาลี เจ้าของธุรกิจน้ำผลไม้มาลี ประวัติธุรกิจน้ำผลไม้มาลี ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มาลี ราคาน้ำผลไม้มาลี ช่องทางการจัดจำหน่ายน้ำผลไม้มาลี การส่งเสริมการขายน้ำผลไม้มาลี ตลาดน้ำผลไม้มาลีในประเทศไทย ธุรกิจน้ำผลไม้มาลีในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจน้ำผลไม้มาลีไทย วิเคราะห์ตลาดน้ำผลไม้มาลีไทย วิเคราะห์4Pน้ำผลไม้มาลี กลยุทธ์ 4p ของน้ำผลไม้มาลี กลยุทธ์ของน้ำผลไม้มาลี เป้าหมายน้ำผลไม้มาลี กระบวนการผลิตน้ำผลไม้มาลี ข้อดีข้อเสียน้ำผลไม้มาลี น้ำผลไม้มาลีข้อมูล ผู้ผลิตน้ำผลไม้มาลี ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดน้ำผลไม้มาลี วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดน้ำผลไม้มาลี การเติบโตของธุรกิจน้ำผลไม้มาลี ตลาดน้ำผลไม้มาลีออนไลน์ การตลาดของน้ำผลไม้มาลี แพลตฟอร์มขายน้ำผลไม้มาลีออนไลน์ MarketShareตลาดน้ำผลไม้มาลี รายละเอียดตลาดน้ำผลไม้มาลี วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจน้ำผลไม้มาลี งานวิจัยธุรกิจน้ำผลไม้มาลี งานวิจัยตลาดน้ำผลไม้มาลี สินค้าทดแทนน้ำผลไม้มาลี ปัญหาทางการตลาดน้ำผลไม้มาลี น้ำผลไม้มาลีมีกี่ขนาด ประโยชน์ของน้ำผลไม้มาลี ตลาดน้ำผลไม้มาลีในไทย สินค้าคู่แข่งน้ำผลไม้มาลี เจาะลึกกลยุทธ์น้ำผลไม้มาลี การโฆษณาของน้ำผลไม้มาลี ลักษณะของธุรกิจน้ำผลไม้มาลี การบริหารงานของน้ำผลไม้มาลี การตลาดน้ำผลไม้มาลี2566 การตลาดน้ำผลไม้มาลี2023 PestelAnalysisน้ำผลไม้มาลี ส่วนประกอบน้ำผลไม้มาลี ลักษณะงานน้ำผลไม้มาลี วิสัยทัศน์น้ำผลไม้มาลี ข้อมูลน้ำผลไม้มาลี โครงสร้างองค์กรน้ำผลไม้มาลี วิจัยพฤติกรรมการบริโภคน้ำผลไม้มาลี

มาลีตอกย้ำจุดยืนด้านสุขภาพ

ขณะที่การตอบโจทย์ด้านสุขภาพในตลาดน้ำผลไม้พบว่าหลายแบรนด์เลือกที่จะตอบสนองความต้องการในเชิงลึกมากกว่าจะสื่อสารไปที่การมีสุขภาพดี

จะเห็นจากมาลีที่ลอนซ์น้ำผลไม้ มาลี โพรไบโอติก (Malee Probiotics) ซึ่งเป็นแบรนด์แรกที่นำน้ำผลไม้ 100% ผสมกับจุลินทรีย์ที่มีชีวิต อย่างจุลินทรีย์ แล็กโทบาซิลลัส พาราคาเซอิ เมื่อดื่มเป็นประจำต่อเนื่องระยะเวลา 14 วันขึ้นไป จุลินทรีย์ตัวนี้จะช่วยรักษาสมดุลระหว่างแบคทีเรียที่ดีและแบคทีเรียที่ไม่ดีในร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น

น้ำผลไม้มาลี โพรไบโอติก ถูกวางให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนม ทว่ามีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่าย โดยนำออกสู่ตลาด 3 สูตร ประกอบด้วย น้ำส้มแมนดาริน พาสเจอร์ไรส์100% พร้อมเนื้อส้มและเกล็ดส้ม, น้ำองุ่นขาว พาสเจอร์ไรส์ 100% ผสม เนื้อว่านหางจระเข้ และน้ำพรุน ผสม น้ำแอปเปิ้ลและน้ำองุ่นขาว พาสเจอร์ไรส์ 100% ในขนาด 200 และ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 25 และ 85 บาทซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์สูง

มาลีร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท เมก้า มาลี จำกัด หรือ Mega Malee เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ด้านผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยจะรุกด้วยแนวคิดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ซึ่งได้รับการรับรองผลทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าจะช่วยให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์ของ Mega Malee จะไม่ใช่ยาแต่เป็นเครื่องดื่ม (Ready-to-Drink) ซึ่งผู้บริโภคจะรู้สึกเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายกว่าและเรื่องดูแลสุขภาพจะกลายเป็นเรื่องง่าย

ขณะที่น้ำผลไม้ดอยคำนำผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศสูตรโซเดียมต่ำ (Low Sodium) ออกสู่ตลาดด้วยการชูจุดเด่นด้านรสชาติ คุณประโยชน์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ มั่นใจตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้บริโภค 2 สูตรใหม่

นอกจากนี้กระแสสุขภาพยังเป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของแบรนด์ใหม่อย่าง “อีฟ ฟรุตตามิน” (if Fruitamin)ซึ่งวางตำแหน่งเครื่องดื่มน้ำผลไม้ระดับพรีเมียม พร้อมเพิ่มวิตามินและใช้เนื้อผลไม้เป็นส่วนประกอบโดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย ผลิตภัณฑ์หลักคือน้ำองุ่นขาวผสมอะโลเวรา น้ำมะนาวพร้อมดื่ม น้ำพันช์สตรอว์เบอร์รีผสมผลไม้รวม และน้ำมะม่วง โดยอีฟเลือกที่จะสร้างความแตกต่างจากตลาดน้ำผลไม้ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์แบบขวดเพ็ท สีสันสดใส โดยวางกลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษาและวัยทำงานเริ่มต้น มีไลฟ์สไตล์ทันสมัยและชอบความแปลกใหม่

ขณะที่กำหนดไว้ราคา 20 บาท ซึ่งด้วยองค์ประกอบเหล่านี้น้ำผลไม้อีฟสามารถดึงกลุ่มเป้าหมายจากตลาดฟังก์ชั่นนอล ดริ๊งคได้ไม่ยากนัก แต่ที่มากกว่าคือการวางตำแหน่งในฐานะน้ำผลไม้ ภาพลักษณ์ของแบรนด์จะมีความได้เปรียบมากในการแข่งขัน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด น้ำผลไม้มาลี

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PESTEL โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เอแบค มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค       

วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง