background
CAR >> กลยุทธ์การตลาด รถเก๋งระดับแมส
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด รถเก๋งระดับแมส
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2561-2564
1
 วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor-KSF)
7
 วิเคราะห์ โอกาส / อุปสรรค
7
 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST
8
     P – Political / Legal
     E – Economic
     S – Social
     T – Technology
 มูลค่าตลาด ปี 2561-2564 13
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2561-2564
13
 แนวโน้ม 15
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
รถยนต์ระดับแมส คลิ๊ก 15
30/12/64
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด รถเก๋ง

วิเคราะห์ธุรกิจรถเก๋ง วิเคราะห์ตลาดรถเก๋ง วิเคราะห์อุตสาหกรรมรถเก๋ง วิเคราะห์รถเก๋ง วิเคราะห์swotรถเก๋ง วิเคราะห์stpรถเก๋ง วิเคราะห์โอกาสอุปสรรครถเก๋ง วิเคราะห์5forcesรถเก๋ง วิเคราะห์FiveForceModelรถเก๋ง วิเคราะห์KSFรถเก๋ง วิเคราะห์PESTELรถเก๋ง วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกรถเก๋ง วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดรถเก๋ง วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดรถเก๋ง วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดรถเก๋ง หนังสือข้อมูลการตลาดรถเก๋ง หนังสือกลยุทธ์การตลาดรถเก๋ง หนังสือวิเคราะห์การตลาดรถเก๋ง หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดรถเก๋ง มูลค่าตลาดรถเก๋ง ส่วนแบ่งตลาดรถเก๋ง สถานการณ์การแข่งขันตลาดรถเก๋ง แนวโน้มตลาดรถเก๋ง วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSรถเก๋ง บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณารถเก๋งล่าสุด กรณีศึกษาตลาดรถเก๋ง กรณีศึกษาธุรกิจรถเก๋ง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถเก๋ง พฤติกรรมการบริโภครถเก๋ง กลุ่มเป้าหมายรถเก๋ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรถเก๋ง บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจรถเก๋ง บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจรถเก๋ง รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจรถเก๋ง รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจรถเก๋ง ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจรถเก๋ง ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจรถเก๋ง การตลาดรถเก๋ง กลยุทธ์รถเก๋ง จุดเด่นของรถเก๋ง จุดอ่อนของรถเก๋ง ยอดขายรถเก๋ง

เจ้าของธุรกิจรถเก๋ง ประวัติธุรกิจรถเก๋ง ผลิตภัณฑ์รถเก๋ง ราคารถเก๋ง ช่องทางการจัดจำหน่ายรถเก๋ง การส่งเสริมการขายรถเก๋ง ตลาดรถเก๋งในประเทศไทย ธุรกิจรถเก๋งในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจรถเก๋งไทย วิเคราะห์ตลาดรถเก๋งไทย วิเคราะห์4Pรถเก๋ง กลยุทธ์ 4p ของรถเก๋ง กลยุทธ์ของรถเก๋ง เป้าหมายรถเก๋ง กระบวนการผลิตรถเก๋ง ข้อดีข้อเสียรถเก๋ง รถเก๋งข้อมูล ผู้ผลิตรถเก๋ง ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดรถเก๋ง วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดรถเก๋ง การเติบโตของธุรกิจรถเก๋ง ตลาดรถเก๋งออนไลน์ การตลาดของรถเก๋ง แพลตฟอร์มขายรถเก๋งออนไลน์ MarketShareตลาดรถเก๋ง รายละเอียดตลาดรถเก๋ง วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจรถเก๋ง งานวิจัยธุรกิจรถเก๋ง งานวิจัยตลาดรถเก๋ง สินค้าทดแทนรถเก๋ง ปัญหาทางการตลาดรถเก๋ง รถเก๋งมีกี่ขนาด ประโยชน์ของรถเก๋ง ตลาดรถเก๋งในไทย สินค้าคู่แข่งรถเก๋ง เจาะลึกกลยุทธ์รถเก๋ง การโฆษณาของรถเก๋ง ลักษณะของธุรกิจรถเก๋ง การบริหารงานของรถเก๋ง การตลาดรถเก๋ง2566 การตลาดรถเก๋ง2023 PestelAnalysisรถเก๋ง

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

วิเคราะห์ธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์อุตสาหกรรมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์รถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์swotรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์stpรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์โอกาสอุปสรรครถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์5forcesรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์FiveForceModelรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์KSFรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์PESTELรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หนังสือข้อมูลการตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หนังสือกลยุทธ์การตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หนังสือวิเคราะห์การตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มูลค่าตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล สถานการณ์การแข่งขันตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล แนวโน้มตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณารถยนต์นั่งส่วนบุคคลล่าสุด กรณีศึกษาตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กรณีศึกษาธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภครถยนต์นั่งส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล การตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กลยุทธ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จุดเด่นของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จุดอ่อนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เจ้าของธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประวัติธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ราคารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ช่องทางการจัดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล การส่งเสริมการขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทย ธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไทย วิเคราะห์ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไทย วิเคราะห์4Pรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กลยุทธ์ 4p ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กลยุทธ์ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป้าหมายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กระบวนการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ข้อดีข้อเสียรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์นั่งส่วนบุคคลข้อมูล ผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล การเติบโตของธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลออนไลน์ การตลาดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล แพลตฟอร์มขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลออนไลน์ MarketShareตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รายละเอียดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล งานวิจัยธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล งานวิจัยตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล สินค้าทดแทนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปัญหาทางการตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีกี่ขนาด ประโยชน์ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในไทย สินค้าคู่แข่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เจาะลึกกลยุทธ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคล การโฆษณาของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคล การบริหารงานของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล การตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล2566 การตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล2023 PestelAnalysisรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ยอดขายรถยนต์ในประเทศ

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินยอดขายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 7.35 แสนคันในปี 2564 ลดลง 7.1% จากปีก่อน โดยปัจจัยฉุดรั้งจากการระบาดของโรคโควิด-19 และกำลังซื้อที่เปราะบาง แม้จะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวการส่งออกและราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นมาช่วย ลุ้นปี 2565 ยอดขายจะทยอยกลับมาสู่ระดับปกติที่ 8.6 แสนคัน หลังประชากรได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง แนะภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดด้วยการทำ Bubble and Seal (มาตรการสกัดเชื้อโควิด ป้องกันลามสู่ภาคการผลิต) อย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาซัพพลายเชนการผลิตไม่ให้หยุดชะงัก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ได้แพร่กระจายนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรวมกว่า 6.64 แสนคน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศให้ชะลอตัวลง สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศ แม้ว่าครึ่งแรกของปี 2564 จะสามารถทำยอดขายได้ 373,191 คัน หรือ ขยายตัว 13.6% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 แต่เป็นการเพิ่มขึ้นที่มาจากฐานที่ต่ำในปี 2563 ที่หดตัว 37.3% ซึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อที่หายไปจากการล็อกดาวน์ติดต่อกัน 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระลอกแรก

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินปี 2564 ยอดขายรถยนต์ในประเทศจะอยู่ที่ 7.35 แสนคัน หรือ หดตัว 7.1% จากปีก่อน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาส 3 เป็นผลมาจากมาตรการล็อกดาวน์ และกำลังซื้อในประเทศที่เปราะบาง ก่อนที่ในไตรมาสที่ 4 ยอดขายจะเริ่มทยอยฟื้น โดยได้รับอานิสงส์จากการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมกว่า 70% ของประชากรรวมในประเทศตามแผนของภาครัฐ ผนวกกับได้แรงพยุงจากการส่งออกที่ฟื้นตัว และรายได้เกษตรกรที่ดีขึ้นจากราคาและผลผลิตที่ดีขึ้น

ปี 2564 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะได้รับผลกระทบหนักกว่ารถยนต์เชิงพาณิชย์ โดยคาดว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะหดตัว 11.1% ในขณะที่รถยนต์เชิงพาณิชย์จะหดตัว 4.1% เนื่องจากการแพร่ระบาดจะบั่นทอนกำลังซื้อและความเชื่อมั่นให้ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งความต้องการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสูงกว่ารถยนต์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ จากสถิติกรมขนส่งทางบกพบว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ขยายตัว 4.2% จากช่วงเดียวกันของปี2563 ที่หดตัว 24.1% โดยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลยังหดตัวต่อเนื่องที่ 1.9% ขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคธุรกิจการส่งออกและภาคเกษตร ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ เริ่มกลับมาขยายตัวได้ 12.2% 12.1% และ 11.8% ตามลำดับ ดังนั้น หากการแพร่ระบาดบรรเทาลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 นี้ พื้นที่เศรษฐกิจที่พึ่งพิงภาคธุรกิจการส่งออกและภาคเกษตรคาดว่าจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เร็วกว่า ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการรถยนต์เชิงพาณิชย์มากกว่าทำให้ยอดขายจะกลับมาฟื้นได้ก่อนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ปัจจัยเสี่ยงตลาดรถเก๋ง

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหากไม่คลี่คลายภายในไตรมาส 3 จะส่งผลต่อให้ยอดขายลดลงได้อีก (2) กำลังซื้อที่เปราะบางและความเชื่อมั่นด้านสถานะการเงินของผู้บริโภค (3) ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน (4) หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงกว่า 93% ต่อจีดีพี และ (5) ปัญหาชิปขาดแคลน ส่งผลต่อการผลิตรถยนต์ ซึ่งคาดกว่าจะเริ่มผ่อนคลายลงในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2565 ตามอัตราการฉีดวัคซีนทั่วโลกที่ครอบคลุมประชากรมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตชิปทั่วโลกกลับมาผลิตได้ปกติอีกครั้ง ประกอบกับความต้องการชิปสำหรับอุปกรณ์การทำงานที่บ้าน (Work from home) ทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบคลาวด์ลดลง ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์มีชิปสำหรับผลิตรถยนต์ได้เพียงพอ

แม้ว่ายอดขายรถยนต์จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 นี้ โดยได้รับผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกขั้นพื้นฐานที่ยังสนับสนุนเป็นแรงส่งให้ยอดขายรถยนต์กลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปี ได้แก่ (1) การส่งออกฟื้นตัว (2) รายได้เกษตรกรที่ดีขึ้น (3) การทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจากดีลเลอร์ (3) ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ (4) อายุรถยนต์เฉลี่ยบนท้องถนนที่มากขึ้น (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลอายุเฉลี่ย 9.7 ปี รถยนต์เชิงพาณิชย์อายุเฉลี่ย 12.3 ปี) ทำให้เกิดความต้องการเปลี่ยนรถใหม่ และ (5) เทคโนโลยีใหม่ของรถยนต์ที่จูงใจผู้ซื้อ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยประคองให้ยอดขายรถยนต์ฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เป็นต้นไป

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ควรเตรียมพร้อมด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้แรงงาน และร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดด้วยการรทำ Bubble and Seal อย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาซัพพลายเชนการผลิตไม่ให้หยุดชะงัก ซึ่งหากสามารถจัดการได้ ผนวกกับปัจจัยบวกพื้นฐานของกำลังซื้อรถยนต์ในประเทศ คาดว่ามีโอกาสที่ยอดขายรถยนต์จะสามารถกลับเข้าสู่ระดับปกติ 8.6 แสนคันได้ในปี 2565

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด รถเก๋ง

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด