background
FOOD >> กลยุทธ์การตลาด กะทิสำเร็จรูป
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดกะทิสำเร็จรูป
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2557-2565
1
 คู่แข่งขันทางการตลาด
6
     -กะทิชาวเกาะ
     -กะทิอร่อยดี
     -กะทิอัมพวา
 Market Summary
     -ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (KSF)
8
     -โอกาส / อุปสรรค 8
     -วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) 9
 มูลค่าตลาด ปี 2561-2564 13
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2561-2564 13
 แนวโน้ม 15
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
 กะทิสำเร็จรูป คลิ๊ก 15
25/08/65
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด กะทิสำเร็จรูป

วิเคราะห์ธุรกิจกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์ตลาดกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์อุตสาหกรรมกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์กะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์swotกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์stpกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์5forcesกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์FiveForceModelกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์KSFกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์PESTกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดกะทิสำเร็จรูป หนังสือข้อมูลการตลาดกะทิสำเร็จรูป หนังสือกลยุทธ์การตลาดกะทิสำเร็จรูป หนังสือวิเคราะห์การตลาดกะทิสำเร็จรูป หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดกะทิสำเร็จรูป มูลค่าตลาดกะทิสำเร็จรูป ส่วนแบ่งตลาดกะทิสำเร็จรูป สถานการณ์การแข่งขันตลาดกะทิสำเร็จรูป แนวโน้มตลาดกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSกะทิสำเร็จรูป บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณากะทิสำเร็จรูปล่าสุด กรณีศึกษาตลาดกะทิสำเร็จรูป กรณีศึกษาธุรกิจกะทิสำเร็จรูป กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกะทิสำเร็จรูป พฤติกรรมการบริโภคกะทิสำเร็จรูป กลุ่มเป้าหมายกะทิสำเร็จรูป กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกะทิสำเร็จรูป บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดกะทิสำเร็จรูป กลยุทธ์กะทิสำเร็จรูป จุดเด่นของกะทิสำเร็จรูป จุดอ่อนของกะทิสำเร็จรูป ยอดขายกะทิสำเร็จรูป

เจ้าของธุรกิจกะทิสำเร็จรูป ประวัติธุรกิจกะทิสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูป ราคากะทิสำเร็จรูป ช่องทางการจัดจำหน่ายกะทิสำเร็จรูป การส่งเสริมการขายกะทิสำเร็จรูป ตลาดกะทิสำเร็จรูปในประเทศไทย ธุรกิจกะทิสำเร็จรูปในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจกะทิสำเร็จรูปไทย วิเคราะห์ตลาดกะทิสำเร็จรูปไทย วิเคราะห์4Pกะทิสำเร็จรูป กลยุทธ์ของกะทิสำเร็จรูป เป้าหมายกะทิสำเร็จรูป กระบวนการผลิตกะทิสำเร็จรูป ข้อดีข้อเสียกะทิสำเร็จรูป กะทิสำเร็จรูปข้อมูล ผู้ผลิตกะทิสำเร็จรูป ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดกะทิสำเร็จรูป วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดกะทิสำเร็จรูป การเติบโตของธุรกิจกะทิสำเร็จรูป

วิเคราะห์swotกะทิกล่อง

วิเคราะห์ธุรกิจกะทิกล่อง วิเคราะห์ตลาดกะทิกล่อง วิเคราะห์อุตสาหกรรมกะทิกล่อง วิเคราะห์กะทิกล่อง วิเคราะห์swotกะทิกล่อง วิเคราะห์stpกะทิกล่อง วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกะทิกล่อง วิเคราะห์5forcesกะทิกล่อง วิเคราะห์FiveForceModelกะทิกล่อง วิเคราะห์KSFกะทิกล่อง วิเคราะห์PESTกะทิกล่อง วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกะทิกล่อง วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดกะทิกล่อง วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดกะทิกล่อง วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดกะทิกล่อง หนังสือข้อมูลการตลาดกะทิกล่อง หนังสือกลยุทธ์การตลาดกะทิกล่อง หนังสือวิเคราะห์การตลาดกะทิกล่อง หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดกะทิกล่อง มูลค่าตลาดกะทิกล่อง ส่วนแบ่งตลาดกะทิกล่อง สถานการณ์การแข่งขันตลาดกะทิกล่อง แนวโน้มตลาดกะทิกล่อง วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSกะทิกล่อง บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณากะทิกล่องล่าสุด กรณีศึกษาตลาดกะทิกล่อง กรณีศึกษาธุรกิจกะทิกล่อง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกะทิกล่อง พฤติกรรมการบริโภคกะทิกล่อง กลุ่มเป้าหมายกะทิกล่อง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกะทิกล่อง บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดกะทิกล่อง กลยุทธ์กะทิกล่อง จุดเด่นของกะทิกล่อง จุดอ่อนของกะทิกล่อง ยอดขายกะทิกล่อง

เจ้าของธุรกิจกะทิกล่อง ประวัติธุรกิจกะทิกล่อง ผลิตภัณฑ์กะทิกล่อง ราคากะทิกล่อง ช่องทางการจัดจำหน่ายกะทิกล่อง การส่งเสริมการขายกะทิกล่อง ตลาดกะทิกล่องในประเทศไทย ธุรกิจกะทิกล่องในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจกะทิกล่องไทย วิเคราะห์ตลาดกะทิกล่องไทย วิเคราะห์4Pกะทิกล่อง กลยุทธ์ของกะทิกล่อง เป้าหมายกะทิกล่อง กระบวนการผลิตกะทิกล่อง ข้อดีข้อเสียกะทิกล่อง กะทิกล่องข้อมูล ผู้ผลิตกะทิกล่อง ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดกะทิกล่อง วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดกะทิกล่อง การเติบโตของธุรกิจกะทิกล่อง

วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดกะทิธัญพืช

วิเคราะห์ธุรกิจกะทิธัญพืช วิเคราะห์ตลาดกะทิธัญพืช วิเคราะห์อุตสาหกรรมกะทิธัญพืช วิเคราะห์กะทิธัญพืช วิเคราะห์swotกะทิธัญพืช วิเคราะห์stpกะทิธัญพืช วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกะทิธัญพืช วิเคราะห์5forcesกะทิธัญพืช วิเคราะห์FiveForceModelกะทิธัญพืช วิเคราะห์KSFกะทิธัญพืช วิเคราะห์PESTกะทิธัญพืช วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกะทิธัญพืช วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดกะทิธัญพืช วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดกะทิธัญพืช วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดกะทิธัญพืช หนังสือข้อมูลการตลาดกะทิธัญพืช หนังสือกลยุทธ์การตลาดกะทิธัญพืช หนังสือวิเคราะห์การตลาดกะทิธัญพืช หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดกะทิธัญพืช มูลค่าตลาดกะทิธัญพืช ส่วนแบ่งตลาดกะทิธัญพืช สถานการณ์การแข่งขันตลาดกะทิธัญพืช แนวโน้มตลาดกะทิธัญพืช วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSกะทิธัญพืช บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณากะทิธัญพืชล่าสุด กรณีศึกษาตลาดกะทิธัญพืช กรณีศึกษาธุรกิจกะทิธัญพืช กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกะทิธัญพืช พฤติกรรมการบริโภคกะทิธัญพืช กลุ่มเป้าหมายกะทิธัญพืช กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกะทิธัญพืช บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดกะทิธัญพืช กลยุทธ์กะทิธัญพืช จุดเด่นของกะทิธัญพืช จุดอ่อนของกะทิธัญพืช ยอดขายกะทิธัญพืช

เจ้าของธุรกิจกะทิธัญพืช ประวัติธุรกิจกะทิธัญพืช ผลิตภัณฑ์กะทิธัญพืช ราคากะทิธัญพืช ช่องทางการจัดจำหน่ายกะทิธัญพืช การส่งเสริมการขายกะทิธัญพืช ตลาดกะทิธัญพืชในประเทศไทย ธุรกิจกะทิธัญพืชในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจกะทิธัญพืชไทย วิเคราะห์ตลาดกะทิธัญพืชไทย วิเคราะห์4Pกะทิธัญพืช กลยุทธ์ของกะทิธัญพืช เป้าหมายกะทิธัญพืช กระบวนการผลิตกะทิธัญพืช ข้อดีข้อเสียกะทิธัญพืช กะทิธัญพืชข้อมูล ผู้ผลิตกะทิธัญพืช ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดกะทิธัญพืช วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดกะทิธัญพืช การเติบโตของธุรกิจกะทิธัญพืช

พฤติกรรมผู้บริโภคกะทิ

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าว โดยเฉพาะกะทิและน้ำมะพร้าวมีความต้องการในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยมาจากเทรนด์รักสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภค กะทิแปรรูปมีอัตราการเติบโตที่สดใส จึงเป็นโอกาสของผู้เล่นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่จะเข้ามาชิงมูลค่าตลาดกะทิแปรรูปมากขึ้น

กะทิ นับเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเมืองไทย และมีการส่งออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะแบรนด์ “กะทิชาวเกาะ” ที่เป็นผู้นำในตลาดนี้และเป็นผู้ส่งออกกะทิอันดับ 1 ของโลก

พฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า โดยมากแล้วจะวางแผนล่วงหน้าว่าจะซื้อกะทิสำเร็จรูปแบรนด์ใด โดยเฉพาะมืออาชีพ แต่ถ้าเป็นแม่บ้านจะมีโอกาสทดลองมากกว่า ดังนั้นกลยุทธ์ในการสื่อสารและแนะนำสินค้าจะแตกต่างกัน โดยปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของอัมพวาจะเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือคนทำอาหารทานเอง แต่สำหรับมืออาชีพอย่างเชฟตามร้านอาหารหรือโรงแรมต้องใช้เวลาในการเปลี่ยน Mindset สักระยะ เพราะเปลี่ยนแบรนด์หรือเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยากกว่า

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

หนึ่งในแบรนด์ไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และกำลังโตวันโตคืน นั่นก็คือ “อัมพวา” กะทิแท้ 100% ปัจจัยความสำเร็จของอัมพวา ประกอบด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง รวมทั้งการจัดจำหน่าย และการสื่อสารการตลาดเน้นความน่าเชื่อถือ  เน้นที่มาที่ไปของกระบวนการผลิตของกะทิ ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

อัมพวาไม่เดินเกมตามรอยคู่แข่ง แต่สร้างเส้นทางความสำเร็จด้วยตัวเอง โดยมีรากฐานสำคัญคือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่คั้นทันทีตั้งแต่กะเทาะเปลือกจนถึงบรรจุลงขวด ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง ซึ่งนับว่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์กะทิสำเร็จรูปอื่น ๆ

อัมพวา เป็นกะทิแบรนด์แรกของโลกที่มีบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวด PET ที่มีคุณภาพและรสชาติที่ใกล้เคียงกับกะทิคั้นสดใหม่จากธรรมชาติมากที่สุด โดยไม่ปรุงแต่งสี กลิ่น รสชาติ เมื่อเปิดใช้แล้วก็สามารถปิดฝาและเก็บรักษาคุณภาพความสดของกะทิไว้ได้ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน Consumer Insight ของผู้บริโภคเป็นอย่างดี

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด กะทิสำเร็จรูป

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด