background
COFFEE >> กลยุทธ์การตลาด กาแฟสำเร็จรูป กาแฟ3อิน1 มอคโคน่า
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวันตรามอคโคน่า
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2563-2565
1
 Brand Analysis  2
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 3-5
     – Market Segmentation  
     – Target Group  
     – Product Positioning  
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
กาแฟผงสำเร็จรูป/3อิน1 มอคโคน่า คลิ๊ก 3
05/07/65
300
วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด กาแฟสำเร็จรูป กาแฟ3อิน1 มอคโคน่า

วิเคราะห์ธุรกิจมอคโคน่า  วิเคราะห์ตลาดมอคโคน่า  วิเคราะห์อุตสาหกรรมมอคโคน่า  วิเคราะห์มอคโคน่า  ส่วนแบ่งตลาดมอคโคน่า  มูลค่าตลาดมอคโคน่า  วิเคราะห์swotมอคโคน่า  วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคมอคโคน่า  วิเคราะห์stpมอคโคน่า  วิเคราะห์5forcesมอคโคน่า  วิเคราะห์KSFมอคโคน่า  วิเคราะห์PESTมอคโคน่า  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมอคโคน่า          

วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์ตลาดกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์อุตสาหกรรมกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์กาแฟ3อิน1 ส่วนแบ่งตลาดกาแฟ3อิน1 มูลค่าตลาดกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์swotกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์stpกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์5forcesกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์KSFกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์PESTกาแฟ3อิน1 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกาแฟ3อิน1         

วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์ตลาดกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์อุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์กาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  ส่วนแบ่งตลาดกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  มูลค่าตลาดกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์swotกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์stpกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์5forcesกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์KSFกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์PESTกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกาแฟสำเร็จรูปและทรีอินวัน          

วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์ตลาดกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์อุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์กาแฟสำเร็จรูป  ส่วนแบ่งตลาดกาแฟสำเร็จรูป  มูลค่าตลาดกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์swotกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์stpกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์5forcesกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์KSFกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์PESTกาแฟสำเร็จรูป  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกาแฟสำเร็จรูป          

วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์ตลาดกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์อุตสาหกรรมกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์กาแฟทรีอินวัน  ส่วนแบ่งตลาดกาแฟทรีอินวัน  มูลค่าตลาดกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์swotกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์stpกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์5forcesกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์KSFกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์PESTกาแฟทรีอินวัน  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกาแฟทรีอินวัน          

วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์ตลาดกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์อุตสาหกรรมกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์กาแฟพร้อมชง  ส่วนแบ่งตลาดกาแฟพร้อมชง  มูลค่าตลาดกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์swotกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์stpกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์5forcesกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์KSFกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์PESTกาแฟพร้อมชง  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกาแฟพร้อมชง          

วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์ตลาดกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์อุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์กาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  ส่วนแบ่งตลาดกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  มูลค่าตลาดกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์swotกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์stpกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์5forcesกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์KSFกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์PESTกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกาแฟสำเร็จรูปมอคโคน่า          

วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์ตลาดกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์อุตสาหกรรมกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์กาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า ส่วนแบ่งตลาดกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า มูลค่าตลาดกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์swotกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์stpกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์5forcesกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์KSFกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์PESTกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกาแฟ3อิน1มอคโคน่ามอคโคน่า          

วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์ตลาดกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์อุตสาหกรรมกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์กาแฟทรีอินวันมอคโคน่า ส่วนแบ่งตลาดกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า มูลค่าตลาดกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์swotกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์stpกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์5forcesกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์KSFกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์PESTกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกาแฟทรีอินวันมอคโคน่า          

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด กาแฟสำเร็จรูป กาแฟ3อิน1 มอคโคน่า

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forcesปลากระป๋อง #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

มอคโคน่า ชูฟรีชดราย

หากเทียบเคียงจากระดับการครองตลาดแล้วมอคโคน่าห่างชั้นกับเนสกาแฟมาก ทว่าจากการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การโฟกัสกลุ่มเป้าหมายแล้วถือว่าใกล้เคียงกับเนสกาแฟ และมอคโคน่าเป็นแบรนด์ที่มีบริษัทแม่อยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกา และจัดตั้งบริษัท ซาร่าลี ค๊อฟฟี่ แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัดเข้ามาทำตลาดในไทย

ซึ่งกลยุทธ์หลักของมอคโคน่าคือ พรีเซ็นเตอร์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสะท้อนภาพลักษณ์ของการเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีคาแรคเตอร์เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งนับจากปี 2555 ได้เลือก”บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” เข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หลักเพื่อเชื่อมโยงไปที่ภาพลักษณ์ของแบรนด์มอคโคน่า ให้มีความเป็นแมสมากขึ้น เพราะคาแรคเตอร์ของบอย-ปกรณ์ เป็นดาราที่ค่อนข้างติดดิน และเข้าถึงง่าย

ขณะเดียวกันมอคโคน่าให้ความสำคัญกับการสร้างความหลากหลายโดยมีสายผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้นำตลาด เริ่มจากมอคโคน่า ทรีโอ เอ็กซ์เพร็สโซ่ (สีเขียว) ริชแอนด์สมูท (สีแดง) คลาสสิค (สีดำ)ทรีโอ โกล์ด (สีเหลือง)

มอคโคน่ายังเป็นแบรนด์ที่เปิดตลาด3in1 เซกเม้นต์พรีเมี่ยม ผ่านการนำกาแฟฟรีซดรายเข้ามาใช้ในกาแฟ 3in1ใน 3 รสชาติ เอสเปรสโซ่ โกลด์,  มอคโคน่า คาปูชิโน และ มอคค่า ซึ่งเป็นการนำ “Specialty Coffee” เข้ามาขยายฐานตลาดสู่คอกาแฟสดที่ให้อารมณ์เช่นเดียวกับร้านกาแฟ

ต่างจากเนสกาแฟที่นำกาแฟคั่วบดเข้ามาสร้างจุดขายใหม่ซึ่งน่าจะเกาะกระแสกาแฟสดได้ง่าย ขณะที่กาแฟฟรีชดราย เป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ยังมีขนาดตลาดเล็ก ราคาสูง ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ราคาสูง กลุ่มเป้าหมายจึงค่อนข้างจำกัด

อย่างไรก็ตามมอคโคน่าการเพิ่มส่วนครองตลาดของมอคโคน่าจะมีอุปสรรคใหญ่อยู่ที่การเข้าถึงช่องทางเทรดดิชั่นนอล เทรด ทั้งยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ร้านค้าทั่วไปในต่างจังหวัด แต่หากเป็นพื้นที่ในกรุงเทพฯหรือการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อถือว่าแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ แต่ด้วยเทรดดิชั่นนอล เทรด มีสัดส่วนถึง 55% ของตลาดกาแฟโดยรวม

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS