background
Icecream >> กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมวอลล์
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดไอศกรีมวอลล์
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร / แบรนด์
1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2552-2566
2
 การวิเคราะห์ SWOT 10
     S – Strengths
     W – Weaknesses
     O – Opportunities
     T – Threats
 การวิเคราะห์ STP 12
     S – Market Segmentation
     T – Target Group
     P – Product Positioning
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 14-16
     – 5 Forces Model
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ไอศกรีมวอลล์ คลิ๊ก 16
01/09/66
550
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมวอลล์

วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์ไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์swotไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์stpไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์5forcesไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์FiveForceModelไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์KSFไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์PESTไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไอศกรีมวอลล์ หนังสือข้อมูลการตลาดไอศกรีมวอลล์ หนังสือกลยุทธ์การตลาดไอศกรีมวอลล์ หนังสือวิเคราะห์การตลาดไอศกรีมวอลล์ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมวอลล์ มูลค่าตลาดไอศกรีมวอลล์ ส่วนแบ่งตลาดไอศกรีมวอลล์ สถานการณ์การแข่งขันตลาดไอศกรีมวอลล์ แนวโน้มตลาดไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSไอศกรีมวอลล์ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาไอศกรีมวอลล์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดไอศกรีมวอลล์ กรณีศึกษาธุรกิจไอศกรีมวอลล์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไอศกรีมวอลล์ พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมวอลล์ กลุ่มเป้าหมายไอศกรีมวอลล์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไอศกรีมวอลล์ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดไอศกรีมวอลล์ กลยุทธ์ไอศกรีมวอลล์ จุดเด่นของไอศกรีมวอลล์ จุดอ่อนของไอศกรีมวอลล์ ยอดขายไอศกรีมวอลล์

เจ้าของธุรกิจไอศกรีมวอลล์ ประวัติธุรกิจไอศกรีมวอลล์ ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวอลล์ ราคาไอศกรีมวอลล์ ช่องทางการจัดจำหน่ายไอศกรีมวอลล์ การส่งเสริมการขายไอศกรีมวอลล์ ตลาดไอศกรีมวอลล์ในประเทศไทย ธุรกิจไอศกรีมวอลล์ในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมวอลล์ไทย วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมวอลล์ไทย วิเคราะห์4Pไอศกรีมวอลล์ กลยุทธ์ของไอศกรีมวอลล์ เป้าหมายไอศกรีมวอลล์ กระบวนการผลิตไอศกรีมวอลล์ ข้อดีข้อเสียไอศกรีมวอลล์ ไอศกรีมวอลล์ข้อมูล ผู้ผลิตไอศกรีมวอลล์ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดไอศกรีมวอลล์ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดไอศกรีมวอลล์ การเติบโตของธุรกิจไอศกรีมวอลล์ ตลาดไอศกรีมวอลล์ออนไลน์ การตลาดของไอศกรีมวอลล์ แพลตฟอร์มขายไอศกรีมวอลล์ออนไลน์ MarketShareตลาดไอศกรีมวอลล์

กรณีศึกษาตลาดไอศกรีมวอลล์

กรณีศึกษาธุรกิจไอศกรีมวอลล์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไอศกรีมวอลล์ พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมวอลล์ กลุ่มเป้าหมายไอศกรีมวอลล์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไอศกรีมวอลล์ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดไอศกรีมวอลล์ กลยุทธ์ไอศกรีมวอลล์ จุดเด่นของไอศกรีมวอลล์

ยูนิลีเวอร์ วางเป้าประสงค์ของแบรนด์วอลล์ ให้เป็นตัวช่วยสร้างรอยยิ้ม รวมถึงเป็นตัวสร้างความสุขให้กับทุกคน เพราะเมื่อคนได้กินไอศกรีมก็มีความสุข จากตัวเลขปัจจุบัน วอลล์สามารถสร้างรอยยิ้มผ่านการขายไอศกรีมได้กว่า 800 ล้านรอยยิ้มต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขยอดขายของวอลล์ในบ้านเรา โดยวอลล์มีเป้าหมายชัดเจนว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้าว่าวอลล์อยากที่จะสร้างรอยยิ้มให้ได้ 1,000 ล้านรอยยิ้มในทุกปี

ในความหมายของการส่งมอบ 1,000 ล้านรอยยิ้มต่อปี หรือ 1,000 ล้านเสิร์ฟวิ่งต่อปี คือยอดขายที่วอลล์ต้องการที่ผลักดันให้ถึงเป้าหมายในอีก 3 ปีที่จะถึงนี้ เป็นการมองเห็นโอกาสทางการตลาดเมื่อดูจากด้านที่เป็นดีมานด์ของผู้บริโภค

วอลล์เป็นผู้นำตลาด

ที่มีส่วนแบ่งตลาดในมือเกินครึ่งหนึ่ง หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้นำตลาดก็คือ การใช้ความพยายามในการขยายฐานให้ตลาดยังคงมีการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์อุตสาหกรรมไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์ไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์swotไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์stpไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์5forcesไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์FiveForceModelไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์KSFไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์PESTไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไอศกรีมสุขภาพ หนังสือข้อมูลการตลาดไอศกรีมสุขภาพ หนังสือกลยุทธ์การตลาดไอศกรีมสุขภาพ หนังสือวิเคราะห์การตลาดไอศกรีมสุขภาพ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมสุขภาพ มูลค่าตลาดไอศกรีมสุขภาพ ส่วนแบ่งตลาดไอศกรีมสุขภาพ สถานการณ์การแข่งขันตลาดไอศกรีมสุขภาพ แนวโน้มตลาดไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSไอศกรีมสุขภาพ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาไอศกรีมสุขภาพล่าสุด กรณีศึกษาตลาดไอศกรีมสุขภาพ กรณีศึกษาธุรกิจไอศกรีมสุขภาพ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไอศกรีมสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายไอศกรีมสุขภาพ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไอศกรีมสุขภาพ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดไอศกรีมสุขภาพ กลยุทธ์ไอศกรีมสุขภาพ จุดเด่นของไอศกรีมสุขภาพ จุดอ่อนของไอศกรีมสุขภาพ ยอดขายไอศกรีมสุขภาพ

เจ้าของธุรกิจไอศกรีมสุขภาพ ประวัติธุรกิจไอศกรีมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมสุขภาพ ราคาไอศกรีมสุขภาพ ช่องทางการจัดจำหน่ายไอศกรีมสุขภาพ การส่งเสริมการขายไอศกรีมสุขภาพ ตลาดไอศกรีมสุขภาพในประเทศไทย ธุรกิจไอศกรีมสุขภาพในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมสุขภาพไทย วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมสุขภาพไทย วิเคราะห์4Pไอศกรีมสุขภาพ กลยุทธ์ของไอศกรีมสุขภาพ เป้าหมายไอศกรีมสุขภาพ กระบวนการผลิตไอศกรีมสุขภาพ ข้อดีข้อเสียไอศกรีมสุขภาพ ไอศกรีมสุขภาพข้อมูล ผู้ผลิตไอศกรีมสุขภาพ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดไอศกรีมสุขภาพ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดไอศกรีมสุขภาพ การเติบโตของธุรกิจไอศกรีมสุขภาพ ตลาดไอศกรีมสุขภาพออนไลน์ การตลาดของไอศกรีมสุขภาพ แพลตฟอร์มขายไอศกรีมสุขภาพออนไลน์ MarketShareตลาดไอศกรีมสุขภาพ

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมวอลล์

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด