background
อาหารเสริม >> กลยุทธ์การตลาด ซุปไก่สกัดตราสก๊อต
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 Brand Analysis  1
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 3-4
     – Market Segmentation  
     – Target Group  
     – Product Positioning   
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ซุปไก่สกัดสก๊อต คลิ๊ก 4
30/12/64
300
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ซุปไก่สกัดตราสก๊อต

วิเคราะห์ธุรกิจซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์ตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์อุตสาหกรรมซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์ซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์swotซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์stpซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์5forcesซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์FiveForceModelซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์KSFซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์PESTซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต หนังสือข้อมูลการตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต หนังสือกลยุทธ์การตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต หนังสือวิเคราะห์การตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต มูลค่าตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต ส่วนแบ่งตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต สถานการณ์การแข่งขันตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต แนวโน้มตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSซุปไก่สกัดตราสก๊อต บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาซุปไก่สกัดตราสก๊อตล่าสุด กรณีศึกษาตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต กรณีศึกษาธุรกิจซุปไก่สกัดตราสก๊อต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมซุปไก่สกัดตราสก๊อต พฤติกรรมการบริโภคซุปไก่สกัดตราสก๊อต กลุ่มเป้าหมายซุปไก่สกัดตราสก๊อต กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซุปไก่สกัดตราสก๊อต บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต กลยุทธ์ซุปไก่สกัดตราสก๊อต จุดเด่นของซุปไก่สกัดตราสก๊อต จุดอ่อนของซุปไก่สกัดตราสก๊อต ยอดขายซุปไก่สกัดตราสก๊อต

เจ้าของธุรกิจซุปไก่สกัดตราสก๊อต ประวัติธุรกิจซุปไก่สกัดตราสก๊อต ผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดตราสก๊อต ราคาซุปไก่สกัดตราสก๊อต ช่องทางการจัดจำหน่ายซุปไก่สกัดตราสก๊อต การส่งเสริมการขายซุปไก่สกัดตราสก๊อต ตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อตในประเทศไทย ธุรกิจซุปไก่สกัดตราสก๊อตในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจซุปไก่สกัดตราสก๊อตไทย วิเคราะห์ตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อตไทย วิเคราะห์4Pซุปไก่สกัดตราสก๊อต กลยุทธ์ของซุปไก่สกัดตราสก๊อต เป้าหมายซุปไก่สกัดตราสก๊อต กระบวนการผลิตซุปไก่สกัดตราสก๊อต ข้อดีข้อเสียซุปไก่สกัดตราสก๊อต ซุปไก่สกัดตราสก๊อตข้อมูล ผู้ผลิตซุปไก่สกัดตราสก๊อต ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดซุปไก่สกัดตราสก๊อต การเติบโตของธุรกิจซุปไก่สกัดตราสก๊อต

วิเคราะห์swotสก๊อตซุปไก่

วิเคราะห์ธุรกิจสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์ตลาดสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์สก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์swotสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์stpสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์5forcesสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์FiveForceModelสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์KSFสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์PESTสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสก๊อตซุปไก่ หนังสือข้อมูลการตลาดสก๊อตซุปไก่ หนังสือกลยุทธ์การตลาดสก๊อตซุปไก่ หนังสือวิเคราะห์การตลาดสก๊อตซุปไก่ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสก๊อตซุปไก่ มูลค่าตลาดสก๊อตซุปไก่ ส่วนแบ่งตลาดสก๊อตซุปไก่ สถานการณ์การแข่งขันตลาดสก๊อตซุปไก่ แนวโน้มตลาดสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสก๊อตซุปไก่ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาสก๊อตซุปไก่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสก๊อตซุปไก่ กรณีศึกษาธุรกิจสก๊อตซุปไก่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสก๊อตซุปไก่ พฤติกรรมการบริโภคสก๊อตซุปไก่ กลุ่มเป้าหมายสก๊อตซุปไก่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสก๊อตซุปไก่ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดสก๊อตซุปไก่ กลยุทธ์สก๊อตซุปไก่ จุดเด่นของสก๊อตซุปไก่ จุดอ่อนของสก๊อตซุปไก่ ยอดขายสก๊อตซุปไก่

เจ้าของธุรกิจสก๊อตซุปไก่ ประวัติธุรกิจสก๊อตซุปไก่ ผลิตภัณฑ์สก๊อตซุปไก่ ราคาสก๊อตซุปไก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายสก๊อตซุปไก่ การส่งเสริมการขายสก๊อตซุปไก่ ตลาดสก๊อตซุปไก่ในประเทศไทย ธุรกิจสก๊อตซุปไก่ในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจสก๊อตซุปไก่ไทย วิเคราะห์ตลาดสก๊อตซุปไก่ไทย วิเคราะห์4Pสก๊อตซุปไก่ กลยุทธ์ของสก๊อตซุปไก่ เป้าหมายสก๊อตซุปไก่ กระบวนการผลิตสก๊อตซุปไก่ ข้อดีข้อเสียสก๊อตซุปไก่ สก๊อตซุปไก่ข้อมูล ผู้ผลิตสก๊อตซุปไก่ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดสก๊อตซุปไก่ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดสก๊อตซุปไก่ การเติบโตของธุรกิจสก๊อตซุปไก่

สก๊อต The best challenger

กว่า 30 ปี ของการขับเคี่ยวในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทช็อตอย่างซุปไก่สกัด รังนกสำเร็จรูป และน้ำผลไม้สกัด ระหว่างผู้นำตลาดอย่าง “แบรนด์” และ “สก๊อต” ผู้ท้าชิง ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาการวางเกมการตลาดของสก๊อตสามารถต่อกรกับแบรนด์ข้ามชาติได้สมศักดิ์ศรี

สำหรับบริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเมื่อปี 2526 จากการร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตซุปไก่สกัดจากประเทศสวีเดนซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตซุปไก่สกัด โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายไทยถือหุ้นในสัดส่วน 51 % มีบริษัทในเครือบริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ทำตลาดและจัดจำหน่าย

ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันดำเนินธุรกิจมาจนถึงปีที่ 10 ผู้บริหารฝ่ายไทยตัดสินใจซื้อหุ้นทั้งหมดจากฝ่ายนักลงทุนจากประเทศสวีเดนคืน ในสัดส่วน 49 % พร้อมด้วยการขอซื้อลิขสิทธิ์การผลิต แบรนด์สก๊อตจึงเป็นของผู้ประกอบการไทย 100 %

“สก๊อต” ถือเป็นแบรนด์ที่มีการออกฟุตเวิร์กอย่างต่อเนื่อง มีรุก มีรับ ครบเครื่องที่สำคัญคือสามารถสร้างสีสันให้ตลาดเพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้าและกระตุ้นให้เกิดการทดลองดื่มได้อย่างน่าสนใจ

แจ้งเกิดเพราะแตกต่าง

แม้ว่าสก๊อตจะเปิดตัวสู่ตลาดด้วยซุปไก่สกัด ทว่าด้วยความแข็งแกร่งใน Brand loyalty ของผู้นำตลาด ทำให้สก๊อตเลือกที่จะหันมาเป็นผู้เล่นในตลาดรังนกสำเร็จรูปด้วยการตลาดที่ฉีกแนว และเต็มไปด้วยสีสัน ทั้งนี้ได้เลือกทำให้เครื่องดื่มรังนกเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดี ดูอ่อนกว่าวัย โดยมุ่งที่จะสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาเป็นหลัก

ความเด่นโดดของโฆษณารังนกสก๊อต คือเนื้อหาที่เรียกเสียงหัวเราะได้  ไม่เขร่งครึมจริงจัง บางชุดเพลงประกอบเป็นที่โด่งดังขึ้นมา จากที่เคยจำกัดในวงแคบๆ ทว่าภาพยนตร์โฆษณาจะเน้นย้ำถึงประโยชน์หลักที่ทำให้ดูอ่อนไหว สวย หล่อเสมอ นอกจากนี้คือการเลือกใช้นักแสดงต่างชาติมาแสดงในโฆษณา เพื่อให้ตีความได้ในแง่ของการเป็นแบรนด์ระดับสากล (International)

ขณะเดียวกันยังเป็นการตอบโจทย์ด้านทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยที่ส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าลูกครึ่ง หรือฝรั่งมักจะหล่อ ดูดี  เกมการตลาดดังกล่าวถูกตอกย้ำอย่างต่อเนื่องโดยสื่อภาพยนตร์โฆษณา จนสามารถทำให้สก๊อตรังนก แจ้งเกิดได้ทั้งยังสามารถเป็นผู้นำในตลาดนี้ได้ ทว่าตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งขันยังคงบอกกล่าวว่า แบรนด์คือผู้นำตลาดเช่นกัน

ขณะที่ปัจจุบันแนวทางการตลาดของรังนกสก๊อตเลือกที่จะทำตลาดเชิงลึก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแบบยกแผงชนิดที่ไม่เกรงขามผู้นำตลาด และยังเลือกที่จะปะทะด้วยกลยุทธ์พรีเซ็นเตอร์เช่นเดียวกัน โดยเลือกใช้นักแสดงรุ่นใหม่ที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจน และสอดคล้องกับจุดเด่นหรือประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์

เริ่มจากอนันดา เอเวอริ่งแฮม นักแสดงมากฝีมือ ที่เลือกให้มาแบรนด์แอมบาสเดอร์ของซุปไก่สกัด สูตร 100% เพราะมีบุคลิก มีไลฟ์สไตล์ในแบบของตัวเองชัดเจน และเป็นแบบอย่างของคนทำงานรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิต แบบเต็มที่ทุกบทบาท (Work Hard Play Hard) ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สก๊อต100 ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงาน First Jobber รุ่นใหม่ ที่ห่วงใย ดูแลสุขภาพ มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ใส่กับบทบาทของตัวเองและกลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักศึกษาที่ต้องการตัวช่วยในการบำรุงสมองและร่างกาย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ซุปไก่สกัดตราสก๊อต

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด