background
ICECREAM >> กลยุทธ์การตลาด บาสกิ้น-ร็อบบิ้นส์
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมบาสกิ้น-ร็อบบิ้นส์
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร 2
 การวิเคราะห์ SWOT 3
 การวิเคราะห์ STP 4-6
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
บาสกิ้น-ร็อบบิ้นส์ คลิ๊ก 6
03/07/65
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด บาสกิ้นร็อบบิ้นส์

วิเคราะห์ธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์ตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์บาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์swotบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์stpบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์5forcesบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์FiveForceModelบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์KSFบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์PESTELบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ หนังสือข้อมูลการตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ หนังสือกลยุทธ์การตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ หนังสือวิเคราะห์การตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ มูลค่าตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ส่วนแบ่งตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ สถานการณ์การแข่งขันตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ แนวโน้มตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ กรณีศึกษาธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ พฤติกรรมการบริโภคบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ กลุ่มเป้าหมายบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ การตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ กลยุทธ์บาสกิ้นร็อบบิ้นส์ จุดเด่นของบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ จุดอ่อนของบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ยอดขายบาสกิ้นร็อบบิ้นส์

เจ้าของธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ประวัติธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ผลิตภัณฑ์บาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ราคาบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ช่องทางการจัดจำหน่ายบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ การส่งเสริมการขายบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ในประเทศไทย ธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ไทย วิเคราะห์ตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ไทย วิเคราะห์4Pบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ กลยุทธ์ 4p ของบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ กลยุทธ์ของบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ เป้าหมายบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ กระบวนการผลิตบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ข้อดีข้อเสียบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ บาสกิ้นร็อบบิ้นส์ข้อมูล ผู้ผลิตบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ การเติบโตของธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ออนไลน์ การตลาดของบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ แพลตฟอร์มขายบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ออนไลน์ MarketShareตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ รายละเอียดตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ งานวิจัยธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ งานวิจัยตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ สินค้าทดแทนบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ปัญหาทางการตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ บาสกิ้นร็อบบิ้นส์มีกี่ขนาด ประโยชน์ของบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ในไทย สินค้าคู่แข่งบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ เจาะลึกกลยุทธ์บาสกิ้นร็อบบิ้นส์ การโฆษณาของบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ลักษณะของธุรกิจบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ การบริหารงานของบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ การตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์2566 การตลาดบาสกิ้นร็อบบิ้นส์2023 PestelAnalysisบาสกิ้นร็อบบิ้นส์

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมพรีเมี่ยม

วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์อุตสาหกรรมไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์ไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์swotไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์stpไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์5forcesไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์FiveForceModelไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์KSFไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์PESTELไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม หนังสือข้อมูลการตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม หนังสือกลยุทธ์การตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม หนังสือวิเคราะห์การตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม มูลค่าตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม ส่วนแบ่งตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม สถานการณ์การแข่งขันตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม แนวโน้มตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSไอศกรีมพรีเมี่ยม บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาไอศกรีมพรีเมี่ยมล่าสุด กรณีศึกษาตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม กรณีศึกษาธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไอศกรีมพรีเมี่ยม พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมพรีเมี่ยม กลุ่มเป้าหมายไอศกรีมพรีเมี่ยม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไอศกรีมพรีเมี่ยม บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม การตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม กลยุทธ์ไอศกรีมพรีเมี่ยม จุดเด่นของไอศกรีมพรีเมี่ยม จุดอ่อนของไอศกรีมพรีเมี่ยม ยอดขายไอศกรีมพรีเมี่ยม

เจ้าของธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม ประวัติธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมพรีเมี่ยม ราคาไอศกรีมพรีเมี่ยม ช่องทางการจัดจำหน่ายไอศกรีมพรีเมี่ยม การส่งเสริมการขายไอศกรีมพรีเมี่ยม ตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยมในประเทศไทย ธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยมในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยมไทย วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยมไทย วิเคราะห์4Pไอศกรีมพรีเมี่ยม กลยุทธ์ 4p ของไอศกรีมพรีเมี่ยม กลยุทธ์ของไอศกรีมพรีเมี่ยม เป้าหมายไอศกรีมพรีเมี่ยม กระบวนการผลิตไอศกรีมพรีเมี่ยม ข้อดีข้อเสียไอศกรีมพรีเมี่ยม ไอศกรีมพรีเมี่ยมข้อมูล ผู้ผลิตไอศกรีมพรีเมี่ยม ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม การเติบโตของธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม ตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยมออนไลน์ การตลาดของไอศกรีมพรีเมี่ยม แพลตฟอร์มขายไอศกรีมพรีเมี่ยมออนไลน์ MarketShareตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม รายละเอียดตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม งานวิจัยธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม งานวิจัยตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม สินค้าทดแทนไอศกรีมพรีเมี่ยม ปัญหาทางการตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม ไอศกรีมพรีเมี่ยมมีกี่ขนาด ประโยชน์ของไอศกรีมพรีเมี่ยม ตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยมในไทย สินค้าคู่แข่งไอศกรีมพรีเมี่ยม เจาะลึกกลยุทธ์ไอศกรีมพรีเมี่ยม การโฆษณาของไอศกรีมพรีเมี่ยม ลักษณะของธุรกิจไอศกรีมพรีเมี่ยม การบริหารงานของไอศกรีมพรีเมี่ยม การตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม2566 การตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม2023 PestelAnalysisไอศกรีมพรีเมี่ยม

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมโฮมเมด

วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์อุตสาหกรรมไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์ไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์swotไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์stpไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์5forcesไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์FiveForceModelไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์KSFไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์PESTELไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไอศกรีมโฮมเมด หนังสือข้อมูลการตลาดไอศกรีมโฮมเมด หนังสือกลยุทธ์การตลาดไอศกรีมโฮมเมด หนังสือวิเคราะห์การตลาดไอศกรีมโฮมเมด หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมโฮมเมด มูลค่าตลาดไอศกรีมโฮมเมด ส่วนแบ่งตลาดไอศกรีมโฮมเมด สถานการณ์การแข่งขันตลาดไอศกรีมโฮมเมด แนวโน้มตลาดไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSไอศกรีมโฮมเมด บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาไอศกรีมโฮมเมดล่าสุด กรณีศึกษาตลาดไอศกรีมโฮมเมด กรณีศึกษาธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไอศกรีมโฮมเมด พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโฮมเมด กลุ่มเป้าหมายไอศกรีมโฮมเมด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไอศกรีมโฮมเมด บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด การตลาดไอศกรีมโฮมเมด กลยุทธ์ไอศกรีมโฮมเมด จุดเด่นของไอศกรีมโฮมเมด จุดอ่อนของไอศกรีมโฮมเมด ยอดขายไอศกรีมโฮมเมด

เจ้าของธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด ประวัติธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด ราคาไอศกรีมโฮมเมด ช่องทางการจัดจำหน่ายไอศกรีมโฮมเมด การส่งเสริมการขายไอศกรีมโฮมเมด ตลาดไอศกรีมโฮมเมดในประเทศไทย ธุรกิจไอศกรีมโฮมเมดในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมโฮมเมดไทย วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมโฮมเมดไทย วิเคราะห์4Pไอศกรีมโฮมเมด กลยุทธ์ 4p ของไอศกรีมโฮมเมด กลยุทธ์ของไอศกรีมโฮมเมด เป้าหมายไอศกรีมโฮมเมด กระบวนการผลิตไอศกรีมโฮมเมด ข้อดีข้อเสียไอศกรีมโฮมเมด ไอศกรีมโฮมเมดข้อมูล ผู้ผลิตไอศกรีมโฮมเมด ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดไอศกรีมโฮมเมด วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดไอศกรีมโฮมเมด การเติบโตของธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด ตลาดไอศกรีมโฮมเมดออนไลน์ การตลาดของไอศกรีมโฮมเมด แพลตฟอร์มขายไอศกรีมโฮมเมดออนไลน์ MarketShareตลาดไอศกรีมโฮมเมด รายละเอียดตลาดไอศกรีมโฮมเมด วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด งานวิจัยธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด งานวิจัยตลาดไอศกรีมโฮมเมด สินค้าทดแทนไอศกรีมโฮมเมด ปัญหาทางการตลาดไอศกรีมโฮมเมด ไอศกรีมโฮมเมดมีกี่ขนาด ประโยชน์ของไอศกรีมโฮมเมด ตลาดไอศกรีมโฮมเมดในไทย สินค้าคู่แข่งไอศกรีมโฮมเมด เจาะลึกกลยุทธ์ไอศกรีมโฮมเมด การโฆษณาของไอศกรีมโฮมเมด ลักษณะของธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด การบริหารงานของไอศกรีมโฮมเมด การตลาดไอศกรีมโฮมเมด2566 การตลาดไอศกรีมโฮมเมด2023 PestelAnalysisไอศกรีมโฮมเมด

การเปลี่ยนแปลงของมัด แอนด์ ฮาวด์

“บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์”(Baskin Robbins) เป็นหนึ่งในธุรกิจร้านอาหาร ขนมหวาน เสริมพอร์ตโฟลิโอให้กับกลุ่มบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด(มหาชน) ที่มีร้านอาหารแบรนด์ดังในมือมากมาย เช่น ดังกิ้น โดนัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ โอปองแปง กิน+เฮ ฟังกี้ ฟรายส์ เป็นต้น ประสบภาวะ “ขาดทุน” กินเวลายาวนาน

ครั้งสำคัญของแบรนด์คือ ปี 2555 “มัดแมน” (ปัจจุบันคือ มัด แอนด์ ฮาวด์)ได้ทำการรับช่วงต่อในการบริหารแบรนด์ “บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์” ในประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นมีระยะสัญญาราว 5 ปี แนวทางการทำตลาด ได้อัพเกรดแบรนด์ให้มีความเป็นพรีเมียม สินค้า วัตถุดิบทุกอย่าง ท็อปปิ้ง วิปครีม ฯ ล้วน “นำเข้า” จากสหรัฐฯ

การทำธุรกิจของ Baskin-Robbins ในประเทศไทย นับจากปี 2563 ที่มีสาขากว่า 34 สาขา ได้ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ถึงสิ้นปี 2564 เหลืออยู่ 10 สาขา ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นร้านรูปแบบคีออสก์ พื้นที่ประมาณ 20-30 ตารางเมตร

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด บาสกิ้นร็อบบิ้นส์

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PESTEL โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด