background
RESTAURANT >> กลยุทธ์การตลาด ไลน์แมน วงใน (Food Delivery)
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด ไลน์แมน วงใน (Food Delivery)
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร
1
     – ตารางรายได้ ปี 2563-2565
1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2564-2566 2
 Brand Analysis 
     – วิเคราะห์ SWOT 3
 การวิเคราะห์ STP 5-6
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ไลน์แมน วงใน (Food Delivery) คลิ๊ก 6
25/08/66
300
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไลน์แมนวงใน

วิเคราะห์ธุรกิจไลน์แมนวงใน วิเคราะห์ตลาดไลน์แมนวงใน วิเคราะห์อุตสาหกรรมไลน์แมนวงใน วิเคราะห์ไลน์แมนวงใน วิเคราะห์swotไลน์แมนวงใน วิเคราะห์stpไลน์แมนวงใน วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคไลน์แมนวงใน วิเคราะห์5forcesไลน์แมนวงใน วิเคราะห์FiveForceModelไลน์แมนวงใน วิเคราะห์KSFไลน์แมนวงใน วิเคราะห์PESTไลน์แมนวงใน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกไลน์แมนวงใน วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไลน์แมนวงใน วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดไลน์แมนวงใน วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไลน์แมนวงใน หนังสือข้อมูลการตลาดไลน์แมนวงใน หนังสือกลยุทธ์การตลาดไลน์แมนวงใน หนังสือวิเคราะห์การตลาดไลน์แมนวงใน หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไลน์แมนวงใน มูลค่าตลาดไลน์แมนวงใน ส่วนแบ่งตลาดไลน์แมนวงใน สถานการณ์การแข่งขันตลาดไลน์แมนวงใน แนวโน้มตลาดไลน์แมนวงใน วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSไลน์แมนวงใน บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาไลน์แมนวงในล่าสุด กรณีศึกษาตลาดไลน์แมนวงใน กรณีศึกษาธุรกิจไลน์แมนวงใน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไลน์แมนวงใน พฤติกรรมการบริโภคไลน์แมนวงใน กลุ่มเป้าหมายไลน์แมนวงใน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไลน์แมนวงใน บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดไลน์แมนวงใน กลยุทธ์ไลน์แมนวงใน จุดเด่นของไลน์แมนวงใน จุดอ่อนของไลน์แมนวงใน ยอดขายไลน์แมนวงใน

เจ้าของธุรกิจไลน์แมนวงใน ประวัติธุรกิจไลน์แมนวงใน ผลิตภัณฑ์ไลน์แมนวงใน ราคาไลน์แมนวงใน ช่องทางการจัดจำหน่ายไลน์แมนวงใน การส่งเสริมการขายไลน์แมนวงใน ตลาดไลน์แมนวงในในประเทศไทย ธุรกิจไลน์แมนวงในในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจไลน์แมนวงในไทย วิเคราะห์ตลาดไลน์แมนวงในไทย วิเคราะห์4Pไลน์แมนวงใน กลยุทธ์ของไลน์แมนวงใน เป้าหมายไลน์แมนวงใน กระบวนการผลิตไลน์แมนวงใน ข้อดีข้อเสียไลน์แมนวงใน ไลน์แมนวงในข้อมูล ผู้ผลิตไลน์แมนวงใน ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดไลน์แมนวงใน วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดไลน์แมนวงใน การเติบโตของธุรกิจไลน์แมนวงใน ตลาดไลน์แมนวงในออนไลน์ การตลาดของไลน์แมนวงใน แพลตฟอร์มขายไลน์แมนวงในออนไลน์ MarketShareตลาดไลน์แมนวงใน

วิเคราะห์swotฟู้ดเดลิเวอรี่

วิเคราะห์ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์ตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์ฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์swotฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์stpฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์5forcesฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์FiveForceModelฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์KSFฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์PESTฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ หนังสือข้อมูลการตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ หนังสือกลยุทธ์การตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ หนังสือวิเคราะห์การตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ มูลค่าตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ ส่วนแบ่งตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ สถานการณ์การแข่งขันตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ แนวโน้มตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSฟู้ดเดลิเวอรี่ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาฟู้ดเดลิเวอรี่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ กรณีศึกษาธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่ พฤติกรรมการบริโภคฟู้ดเดลิเวอรี่ กลุ่มเป้าหมายฟู้ดเดลิเวอรี่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายฟู้ดเดลิเวอรี่ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ กลยุทธ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ จุดเด่นของฟู้ดเดลิเวอรี่ จุดอ่อนของฟู้ดเดลิเวอรี่ ยอดขายฟู้ดเดลิเวอรี่

เจ้าของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ ประวัติธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ ราคาฟู้ดเดลิเวอรี่ ช่องทางการจัดจำหน่ายฟู้ดเดลิเวอรี่ การส่งเสริมการขายฟู้ดเดลิเวอรี่ ตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศไทย ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ไทย วิเคราะห์ตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ไทย วิเคราะห์4Pฟู้ดเดลิเวอรี่ กลยุทธ์ของฟู้ดเดลิเวอรี่ เป้าหมายฟู้ดเดลิเวอรี่ กระบวนการผลิตฟู้ดเดลิเวอรี่ ข้อดีข้อเสียฟู้ดเดลิเวอรี่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ข้อมูล ผู้ผลิตฟู้ดเดลิเวอรี่ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ การเติบโตของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ ตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ออนไลน์ การตลาดของฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มขายฟู้ดเดลิเวอรี่ออนไลน์ MarketShareตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่

วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดจัดส่งอาหาร

วิเคราะห์ธุรกิจจัดส่งอาหาร วิเคราะห์ตลาดจัดส่งอาหาร วิเคราะห์อุตสาหกรรมจัดส่งอาหาร วิเคราะห์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์swotจัดส่งอาหาร วิเคราะห์stpจัดส่งอาหาร วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคจัดส่งอาหาร วิเคราะห์5forcesจัดส่งอาหาร วิเคราะห์FiveForceModelจัดส่งอาหาร วิเคราะห์KSFจัดส่งอาหาร วิเคราะห์PESTจัดส่งอาหาร วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจัดส่งอาหาร วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจัดส่งอาหาร วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดจัดส่งอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดจัดส่งอาหาร หนังสือข้อมูลการตลาดจัดส่งอาหาร หนังสือกลยุทธ์การตลาดจัดส่งอาหาร หนังสือวิเคราะห์การตลาดจัดส่งอาหาร หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจัดส่งอาหาร มูลค่าตลาดจัดส่งอาหาร ส่วนแบ่งตลาดจัดส่งอาหาร สถานการณ์การแข่งขันตลาดจัดส่งอาหาร แนวโน้มตลาดจัดส่งอาหาร วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSจัดส่งอาหาร บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาจัดส่งอาหารล่าสุด กรณีศึกษาตลาดจัดส่งอาหาร กรณีศึกษาธุรกิจจัดส่งอาหาร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมจัดส่งอาหาร พฤติกรรมการบริโภคจัดส่งอาหาร กลุ่มเป้าหมายจัดส่งอาหาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจัดส่งอาหาร บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดจัดส่งอาหาร กลยุทธ์จัดส่งอาหาร จุดเด่นของจัดส่งอาหาร จุดอ่อนของจัดส่งอาหาร ยอดขายจัดส่งอาหาร

เจ้าของธุรกิจจัดส่งอาหาร ประวัติธุรกิจจัดส่งอาหาร ผลิตภัณฑ์จัดส่งอาหาร ราคาจัดส่งอาหาร ช่องทางการจัดจำหน่ายจัดส่งอาหาร การส่งเสริมการขายจัดส่งอาหาร ตลาดจัดส่งอาหารในประเทศไทย ธุรกิจจัดส่งอาหารในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจจัดส่งอาหารไทย วิเคราะห์ตลาดจัดส่งอาหารไทย วิเคราะห์4Pจัดส่งอาหาร กลยุทธ์ของจัดส่งอาหาร เป้าหมายจัดส่งอาหาร กระบวนการผลิตจัดส่งอาหาร ข้อดีข้อเสียจัดส่งอาหาร จัดส่งอาหารข้อมูล ผู้ผลิตจัดส่งอาหาร ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดจัดส่งอาหาร วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดจัดส่งอาหาร การเติบโตของธุรกิจจัดส่งอาหาร ตลาดจัดส่งอาหารออนไลน์ การตลาดของจัดส่งอาหาร แพลตฟอร์มขายจัดส่งอาหารออนไลน์ MarketShareตลาดจัดส่งอาหาร

LINE Man ถึงมาช้าแต่ไม่อาจมองข้ามได้

LINE ในฐานะผู้นำด้านบริการแชทซึ่งล่าสุดตัวเลขผู้ใช้บริการในไทยมีจำนวนมากกว่า 83% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งช่วงกลางปีที่ผ่านมาไลน์เปิดให้บริการใหม่ “LINE MAN” โดยวางตำแหน่งให้เป็นผู้ช่วยชั้นเลิศในการตอบโจทย์ทุกความต้องการในชีวิตไว้ในแอปเดียว

ภารกิจของไลน์ แมน คือบริการรับส่งในแอพเดียวคือ แมสเซนเจอร์,สั่งซื้อของจาก 7-11และสั่งซื้ออาหาร ทำให้ภาพของการเป็นฟู้ด เดลิเวอรี่ ของไลน์ แมน ยังไม่ชัดเจนนัก

อย่างไรก็ตามเมื่อมองจากพันธมิตรที่เข้าร่วมกับไลน์แล้วต้องถือว่าไม่ธรรมดา เริ่มจากลาล่ามูฟซึ่งผู้นำด้านแอปพลิเคชันให้บริการขนส่งสินค้าจากเยอรมนีที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสายส่ง รวมถึงวงใน (Wongnai) ในฐานะเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอันดับ 1 ในไทย ในเรื่องร้านอาหารที่มีฐานข้อมูลร้านอาหารกว่า 2 แสนร้าน มาช่วยเชื่อมต่อข้อมูล

การผนึกกำลังครั้งนี้น่าจะทำให้บริการไลน์แมนมีโอกาสที่จะเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุด โดยเฉพาะในเซกเม้นต์ของร้านสตรีท ฟู้ด ส่วนราคาเริ่มต้นที่กม. แรก 55 บาท จากนั้นเพิ่ม 9 บาท/กม. ส่วนค่าอาหารจ่ายแยกเช่นกัน

Market Situation

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2560 มูลค่าตลาดบริการตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) โดยร้านอาหารทั่วไปน่าจะขยายตัวอย่างโดดเด่น โดยมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ต่อปี ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าตลาดบริการ Delivery โดยร้านอาหารทั่วไปในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าตลาดบริการ Delivery โดยรวม เพิ่มสูงขึ้นจากในปี 2557 ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดบริการ Delivery โดยรวม

ขณะที่ตลาดบริการจัดส่งอาหาร(Delivery) โดยผู้ประกอบการร้านอาหารในปี 2560 น่าจะมีมูลค่า 26,000-27,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11-15 จากในปี 2559 โดยการเติบโตเป็นการสวนทางกับภาพรวมตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2560 ที่คาดว่า น่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 2-4 จากในปี 2559

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไลน์แมนวงใน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด