background
BUBBLE MILK TEA >> กลยุทธ์การตลาด ชานมไข่มุก
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด ชานมไข่มุก (ตลาดรวม)
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2563-2565
1
 Market Summary 
     -ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor : KSF)
8
     -โอกาส-อุปสรรค 8
     -วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) 10
      P – Politic / Legal
10
      E – Economic
10
      S – Social
10
      T – Technology
10
 มูลค่าตลาด ปี 2562-2564 13
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2562-2564 13
 ส่วนประสมทางการตลาด แบรนด์คามุ / โคอิ เตะ  ปี 2563-2565
     ผลิตภัณฑ์  15
     ราคา  19
     ช่่องทางจัดจำหน่าย  20
     การส่งเสริมการตลาด  21
 แนวโน้ม 39
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
ชานมไข่มุก  (ตลาดรวม) คลิ๊ก 39
19/09/65
600
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ชานมไข่มุก

วิเคราะห์ธุรกิจชานมไข่มุก วิเคราะห์ตลาดชานมไข่มุก วิเคราะห์อุตสาหกรรมชานมไข่มุก วิเคราะห์ชานมไข่มุก วิเคราะห์swotชานมไข่มุก วิเคราะห์stpชานมไข่มุก วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคชานมไข่มุก วิเคราะห์5forcesชานมไข่มุก วิเคราะห์KSFชานมไข่มุก วิเคราะห์PESTชานมไข่มุก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกชานมไข่มุก วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดชานมไข่มุก วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดชานมไข่มุก วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดชานมไข่มุก หนังสือข้อมูลการตลาดชานมไข่มุก หนังสือกลยุทธ์การตลาดชานมไข่มุก หนังสือวิเคราะห์การตลาดชานมไข่มุก หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดชานมไข่มุก มูลค่าตลาดชานมไข่มุก ส่วนแบ่งตลาดชานมไข่มุก สถานการณ์การแข่งขันตลาดชานมไข่มุก แนวโน้มตลาดชานมไข่มุก วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSชานมไข่มุก บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาชานมไข่มุกล่าสุด กรณีศึกษาตลาดชานมไข่มุก กรณีศึกษาธุรกิจชานมไข่มุก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชานมไข่มุก พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก กลุ่มเป้าหมายชานมไข่มุก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชานมไข่มุก บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดชานมไข่มุก กลยุทธ์ชานมไข่มุก จุดเด่นของชานมไข่มุก จุดอ่อนของชานมไข่มุก 4Pชานมไข่มุก ยอดขายชานมไข่มุก

แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

ตลาดเครื่องดื่มชานมไข่มุกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง การแข่งทางด้านราคาในแบรนด์ชานมไข่มุกต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการลดหรือโปรโมชั่นแจก แถม ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการบริโภคชานมไข่มุกสูงที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนอีกด้วย เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ทำให้เหงื่อยออกและเหนื่อยได้ง่าย ดังนั้น เครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานชื่นใจ ย่อมขายได้ตลอดวัน เพียงแค่เลือกความหวานได้ ก็จะเป็นรสชาติที่ถูกปากทุกคน

รายงานของ Momentum Works ยังชี้ว่าตลาดชานมไข่มุกในอาเซียนยังมีพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กหรือแม้แต่รายใหญ่ ซึ่งแตกต่างกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ไล่กินรวบผู้เล่นขนาดย่อม นอกจากนี้ตลาดชานมไข่มุกนั้นเป็นตลาดที่ผู้เล่นรายใหญ่และรายเล็กสามารถอยู่ร่วมกันได้

ชานมไข่มุกอาจเริ่มจากเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษามากกว่า แต่ในปัจจุบันมีการรับประทานกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มที่สำคัญหรือกลุ่มวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ และคนทำงาน

สำหรับกลุ่มวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ อาจจะเจาะตลาดด้วยการเปิดธุรกิจชานมในชุมชน เพราะคนกลุ่มนี้มักเริ่มมีเวลามาก ทำให้สามารถซื้อดื่มได้ตลอดวัน หรือหากเป็นคนทำงานหรือพนักงานออฟฟิศหรือย่านธุรกิจ ชานมไข่มุกก็เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่ซื้อทานได้ทั้งวัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ดื่มกาแฟ ชาก็มักเป็นตัวเลือกแรกๆ

พฤติกรรมผู้บริโภคชานมไข่มุก

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจชานมไข่มุกไต้หวันในไทยอยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกด้าน  แต่ควรมีการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  นอกจากนั้นยังพบว่าสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จคือ ความเข้าใจที่มีต่อลูกค้าของแบรนด์  จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคพบว่าเป็นเพศหญิงมากที่สุด  มีอายุอยู่ในช่วง 18 – 22 ปี  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท  ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกไต้หวันของผู้บริโภคส่วน ใหญ่รับประทานชานมไข่มุกเพียง 1-2 แก้วต่อสัปดาห์  ด้วยการไปซื้อที่ร้านด้วยตนเอง  โดยในแต่ละครั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 61-100 บาท  โดยในแต่ละครั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 61-100 บาท  โดยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกบริโภคชานมไข่มุกไต้หวันมากที่สุดคือด้านความสะอาด  และความพึงพอใจของผู้บริโภคชานมไข่มุกไต้หวันร้านไทเกอร์ชูการ์ (Tiger Sugar)  ผู้บริโภคพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มากที่สุด  และพึงพอใจด้านของสถานที่การจัดจําหน่าย (Place)  เป็นคะแนนน้อยที่สุด

วิเคราะห์ธุรกิจชานมไข่มุก วิเคราะห์ตลาดชานมไข่มุก วิเคราะห์อุตสาหกรรมชานมไข่มุก วิเคราะห์ชานมไข่มุก วิเคราะห์swotชานมไข่มุก วิเคราะห์stpชานมไข่มุก วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคชานมไข่มุก วิเคราะห์5forcesชานมไข่มุก วิเคราะห์KSFชานมไข่มุก วิเคราะห์PESTชานมไข่มุก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกชานมไข่มุก วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดชานมไข่มุก วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดชานมไข่มุก วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดชานมไข่มุก โฆษณาชานมไข่มุกล่าสุด กรณีศึกษาตลาดชานมไข่มุก กรณีศึกษาธุรกิจชานมไข่มุก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชานมไข่มุก พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก กลุ่มเป้าหมายชานมไข่มุก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชานมไข่มุก

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ชานมไข่มุก

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด