background
Bakery - Bread >> ขนมปัง
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด ขนมปัง
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี2561-2565
1
 คู่แข่งขัน 5
     -เอพลัส
     -เลอแปง
     -ซัมเมอรี่
     -ฟาร์มเฮ้าส์
 Market Summary
     -ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor : KSF)
7
     –โอกาส / อุปสรรค 7
     –วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST 8
 มูลค่าตลาด ปี2560-2564 12
 ส่วนแบ่งทางการตลาด ปี2560-2564
12
 แนวโน้ม 14
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
ขนมปัง คลิ๊ก 14
20/08/65
400
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ขนมปัง

วิเคราะห์ธุรกิจขนมปัง วิเคราะห์ตลาดขนมปัง วิเคราะห์อุตสาหกรรมขนมปัง วิเคราะห์ขนมปัง วิเคราะห์swotขนมปัง วิเคราะห์stpขนมปัง วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคขนมปัง วิเคราะห์5forcesขนมปัง วิเคราะห์KSFขนมปัง วิเคราะห์PESTขนมปัง วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขนมปัง วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดขนมปัง วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดขนมปัง วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดขนมปัง หนังสือข้อมูลการตลาดขนมปัง หนังสือกลยุทธ์การตลาดขนมปัง หนังสือวิเคราะห์การตลาดขนมปัง หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดขนมปัง มูลค่าตลาดขนมปัง ส่วนแบ่งตลาดขนมปัง สถานการณ์การแข่งขันตลาดขนมปัง แนวโน้มตลาดขนมปัง วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSขนมปัง บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาขนมปังล่าสุด กรณีศึกษาตลาดขนมปัง กรณีศึกษาธุรกิจขนมปัง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมขนมปัง พฤติกรรมการบริโภคขนมปัง กลุ่มเป้าหมายขนมปัง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนมปัง บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดขนมปัง กลยุทธ์ขนมปัง จุดเด่นของขนมปัง

การเติบโตของตลาด

ยังเป็นการสะท้อนความนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในภาพรวม เมื่อเราย้อนดูสถิติในปี 2563 จะพบว่าสัดส่วนสินค้าในตลาดเป็น ขนมปัง 53% ขนมอบ (ครัวซอง พาย คุกกี้) 25% และ ขนมเค้ก 22%

ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการระบาดของโควิด-19 ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพนับว่ามีความน่าสนใจอย่างมากในอนาคต โดยข้อมูลจาก Research and Market ระบุว่าภายในปี 2569 ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกอาจมีมูลค่าสูงถึง 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคิดเป็น 28.9% ของตลาดโลก และจากการสำรวจในสหรัฐฯ พบว่า 54% ของผู้บริโภคทั้งหมดระบุว่าเลือกอาหารโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าปัจจัยอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความพฤติกรรมและแนวโน้มตลาดสุขภาพในอนาคต

วิเคราะห์ธุรกิจร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์ตลาดร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์ร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์swotร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์stpร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์5forcesร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์KSFร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์PESTร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดร้านเบเกอรี่ หนังสือข้อมูลการตลาดร้านเบเกอรี่ หนังสือกลยุทธ์การตลาดร้านเบเกอรี่ หนังสือวิเคราะห์การตลาดร้านเบเกอรี่ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดร้านเบเกอรี่ มูลค่าตลาดร้านเบเกอรี่ ส่วนแบ่งตลาดร้านเบเกอรี่ สถานการณ์การแข่งขันตลาดร้านเบเกอรี่ แนวโน้มตลาดร้านเบเกอรี่ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSร้านเบเกอรี่ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาร้านเบเกอรี่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษาธุรกิจร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านเบเกอรี่ พฤติกรรมการบริโภคร้านเบเกอรี่ กลุ่มเป้าหมายร้านเบเกอรี่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายร้านเบเกอรี่ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดร้านเบเกอรี่ กลยุทธ์ร้านเบเกอรี่ จุดเด่นของร้านเบเกอรี่

เทรนด์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ

 

สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายและการดูแลด้านอาหารการกิน จึงทำให้อาหารแนวสุขภาพได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ “เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ” ที่กลายเป็นความนิยมของยุคใหม่ เพราะ มีประโยชน์ ปริมาณไขมันน้อย คอเลสเตอรอลต่ำ และมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ เช่น วัตถุดิบที่ผลิตจากธรรมชาติ การเลือกใช้แป้งอัลมอนต์แทนแป้งสาลี หรือการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ขนมปัง

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด