background
COFFEE >> กลยุทธ์การตลาด กาแฟผงสำเร็จรูป กาแฟ3อิน1 กาแฟทรีอินวัน
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดกาแฟผงสำเร็จรูปและทรีอินวัน
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน  ปี 2562-2564 1
 Market Summary 
     – โอกาส / อุปสรรค 3
     – วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST
4
 กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2562-2564
     เนสกาแฟ 7
     เขาช่อง 9
     มอคโคน่า
9
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2564 10
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2560-2564 11
 ส่วนประสมทางการตลาด ปี 2562-2564
     ผลิตภัณฑ์  14
     ราคา  17
     ช่่องทางจัดจำหน่าย  20
     การส่งเสริมการตลาด  20
 แนวโน้ม 29
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
กาแฟผงสำเร็จรูป-3อิน1  คลิ๊ก 29
02/12/64
550
วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด กาแฟผงสำเร็จรูป กาแฟ3อิน1 กาแฟทรีอินวัน
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS