background
FUEL - ENERGY >> กลยุทธ์การตลาด นมเปรี้ยวยาคูลท์
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด นมเปรี้ยวยาคูลท์
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติบริษัท 1
     – ตารางรายได้ ปี 2560-2564
4
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร 4
 การวิเคราะห์ SWOT 5
 การวิเคราะห์ STP 7-8
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
นมเปรี้ยวยาคูลท์ คลิ๊ก 8
01/09/65
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมเปรี้ยวยาคูลท์

วิเคราะห์ธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์ตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์นมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์swotนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์stpนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์5forcesนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์FiveForceModelนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์KSFนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์PESTELนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ หนังสือข้อมูลการตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ หนังสือกลยุทธ์การตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ หนังสือวิเคราะห์การตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ มูลค่าตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ ส่วนแบ่งตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ สถานการณ์การแข่งขันตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ แนวโน้มตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSนมเปรี้ยวยาคูลท์ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณานมเปรี้ยวยาคูลท์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ กรณีศึกษาธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมนมเปรี้ยวยาคูลท์ พฤติกรรมการบริโภคนมเปรี้ยวยาคูลท์ กลุ่มเป้าหมายนมเปรี้ยวยาคูลท์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนมเปรี้ยวยาคูลท์ บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ การตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ กลยุทธ์นมเปรี้ยวยาคูลท์ จุดเด่นของนมเปรี้ยวยาคูลท์ จุดอ่อนของนมเปรี้ยวยาคูลท์ ยอดขายนมเปรี้ยวยาคูลท์

เจ้าของธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ ประวัติธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวยาคูลท์ ราคานมเปรี้ยวยาคูลท์ ช่องทางการจัดจำหน่ายนมเปรี้ยวยาคูลท์ การส่งเสริมการขายนมเปรี้ยวยาคูลท์ ตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ในประเทศไทย ธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ไทย วิเคราะห์ตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ไทย วิเคราะห์4Pนมเปรี้ยวยาคูลท์ กลยุทธ์ 4p ของนมเปรี้ยวยาคูลท์ กลยุทธ์ของนมเปรี้ยวยาคูลท์ เป้าหมายนมเปรี้ยวยาคูลท์ กระบวนการผลิตนมเปรี้ยวยาคูลท์ ข้อดีข้อเสียนมเปรี้ยวยาคูลท์ นมเปรี้ยวยาคูลท์ข้อมูล ผู้ผลิตนมเปรี้ยวยาคูลท์ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ การเติบโตของธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ ตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ออนไลน์ การตลาดของนมเปรี้ยวยาคูลท์ แพลตฟอร์มขายนมเปรี้ยวยาคูลท์ออนไลน์ MarketShareตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ รายละเอียดตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ งานวิจัยธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ งานวิจัยตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ สินค้าทดแทนนมเปรี้ยวยาคูลท์ ปัญหาทางการตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ นมเปรี้ยวยาคูลท์มีกี่ขนาด ประโยชน์ของนมเปรี้ยวยาคูลท์ ตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์ในไทย สินค้าคู่แข่งนมเปรี้ยวยาคูลท์ เจาะลึกกลยุทธ์นมเปรี้ยวยาคูลท์ การโฆษณาของนมเปรี้ยวยาคูลท์ ลักษณะของธุรกิจนมเปรี้ยวยาคูลท์ การบริหารงานของนมเปรี้ยวยาคูลท์ การตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์2566 การตลาดนมเปรี้ยวยาคูลท์2023 PestelAnalysisนมเปรี้ยวยาคูลท์

จุดเปลี่ยน “ยาคูลท์”รุกร้านสะดวกซื้อ

45 ปี ของนมเปรี้ยวยาคูลท์ในไทยจะได้เห็นความเคลื่อนไหวทางการตลาดน้อยครั้งมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพยนตร์โฆษณาที่นับครั้งได้ แต่ที่เป็นมิติใหม่ของยาคูลท์ คือการ Remind brand เมื่อปี 2552 ผ่านสื่อหนังสือการ์ตูนเรื่อง “เจ้าพ่อ” ซึ่งเป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของยาคูลท์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกและได้ช่วยให้คนรอดตายจากโรคท้องเสีย ทว่า ล่าสุดการเคลื่อนไหวของยาคูลท์ปรากฏอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็คงจะไม่ผิดนัก

“ยาคูลท์” ขายแล้วที่ “เซเว่น อีเลฟเว่น”

จุดแข็งประการหนึ่งของยาคูลท์คือช่องทางจัดจำหน่ายแบบ Direct  sale ผ่านสาวยาคูลท์ที่ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากเป็นช่องทางที่ไร้คู่แข่ง โดยจำนวนของสาวยาคูลท์ว่ากันว่าอยู่ที่ 4,000-4,500 คน ทั่วประเทศ ทั้งยังมีการบริหารจัดการพื้นที่สายส่งที่ดีไม่เกิดการทับซ้อน มีฐานลูกค้าที่แน่นอนเท่ากับเป็นการการันตีรายได้ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นจุดดึงดูดสำคัญที่ทำให้มีผู้สนใจเข้าอบรมและรอเรียกให้เป็นสาวยาคูลท์ตลอดมา

ล่าสุดยาคูลท์นำสินค้าขึ้นวางบนเชลฟ์ในเซเว่น อีเลฟเว่น โดยเริ่มทยอยวางขายในสาขาตามต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อพัฒนาและขยายตลาดร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีวางในแฟมิลี่มาร์ท เท่ากับว่าจากนี้ยาคูลท์ได้รุกสู่ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่เป็นที่เรียบร้อย     

แต่เพื่อปกป้องฐานการกระจายสินค้าในช่อทางเดิมที่อยู่ร่วมกันมากว่า 4 ทศวรรษ การเข้าสู่เซเว่น อีเลฟเว่น ระบบของยาคูลท์จะให้สาวยาคูลท์ในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ส่งสินค้าให้ นอกจากนี้ยาคูลท์ไม่ต้องการจะแย่งรายได้กับช่องทางขายเดิม จึงตั้งราคาที่แตกต่างกันใน 2 ตลาด คือ สาวยาคูลท์จำหน่ายในราคา 7.00 บาท ส่วนเซเว่น อีเลฟเว่น จำหน่ายในราคา 8.00 บาท ขณะที่แฟมิลี่มาร์ท เบื้องต้นจัดโปรโมชั่นขายราคาในราคา 7.50 บาท

สำหรับสาวยาคูลท์การส่งสินค้าให้สมาชิกตามบ้าน หรืออาคารสำนักงานต่าง ๆ จะมีส่วนแบ่งขวดละ 1.50 บาท แต่การส่งสินค้าเข้าไปขายในเซเว่น อีเลฟเว่น จะมีส่วนแบ่งขวดละ 75 สตางค์ ซึ่งทั้งสองช่องทางจะมีการจัดสรรรายได้อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียฐานการขายดั้งเดิมที่มีความแข็งแกร่งwx

เปิดโอกาสทำความรู้จักกับลูกค้าใหม่

แม้ว่ายาคูลท์จะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีลอยัลตี้สูงมากในตลาดนมเปรี้ยว  แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีช่องทางเดียวเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทำให้การเข้าถึงสินค้าลดประสิทธิภาพลงรวมทั้งกลุ่มที่ขาดการปฏิสัมพันธ์ยาคูลท์ไปนานมีอีกมาก  เซเว่น อีเลฟเว่น จึงเป็นช่องทางที่จะเข้ามาเชื่อมในส่วนนี้ นั่นหมายความว่า ยาคูลท์จะสามารถเข้าหากลุ่มลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้ดีขึ้น

ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการรีมายด์แบรนด์กับกลุ่มผู้บริโภคอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเพิ่มความถี่ในการกลับมาบริโภคเป็นประจำมากขึ้น เพราะสามารถที่จะซื้อหาได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกระแสการรักษาสุขภาพ ซึ่งมีคู่แข่งหลายแบรนด์ช่วยกันเอ็ดดูเคทตลาดให้เป็นที่เรียบร้อย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมเปรี้ยวยาคูลท์

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด